שולחן ערוך אבן העזר קלז ב


שולחן ערוך

היה אותו פלוני שהוציא מכלל הגט בחוץ או באלא, מי שאין קדושין תופסים לו בה, הרי זה גט כשר. אבל אם קדושין תופסין לו בה, אף על פי שהוא מחיבי לאוין, אינו גט. והוא הדין אם שיר קטן. ויש מי שאומר, דבשיר קטן הוי ספק מגרשת (טור בשם ר"ת):

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש