שולחן ערוך אבן העזר קמג יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמר לה על מנת שלא תבעלי לאבא ונבעלה לו אינו גט אבל כל זמן שאין עדים שנבעלה לו אין חוששין שמא נבעלה לו (ומותרת להנשא) ואין חוששין שמא תבעל לו (טור):

מפרשים

בית שמואל

(כג) אין חוששין שמא נבעל' לו אפי' נתיחדה עמו:    רשב"א אף על גב דאין בידה כי יש לחוש שמא יבוא עליה באונס לא חיישינן שיעשה איסור גדול כזה והא דחיישינן בסעי' י"ט שמא תבעל לאותו פלוני באונס אף על גב דאסורה לו משום א"א צ"ל שם חיישינן שמא יבוא עליה אחר מיתת המגרש ואז למפרע הגט בטל או שמא לא ידע אותו פלוני מתנאי כצ"ל לדעת הפוסקים דהחשש הוא שם שמא יבוא עליה אותו פלוני אבל מדברי הר"ן בשם הרמב"ם נראה דס"ל דלא חיישינן שמא יבו' עליה באונס דהא כתב דהיא נאמנת לומר שלא בא עליה אביו כיון שהתנאי בידי' הוא ובתנאי שלא נבעלה לפלוני כתב משום דהוי שיור בגט מ"ה לא תנשא ולא משום חשש שיבוא עליה באונס:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש