שולחן ערוך אבן העזר קעג ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יבמה שהיא ספק ערוה ליבם, והיה לאחיו בה ספק קדושין או ספק גרושין, ולו אשה אחרת, אותה הצרה חולצת ולא מתיבמת:

מפרשים

בית שמואל

(ה) יבמה שהיא ספק ערוה ליבם וכו':    כצ"ל היינו שקידש אחיו ספק קידושין לבת אחיו אף על גב שצרתה עומדת בחזקת היתר ליבם מ"מ מחמת קידושי ספק של זו אסורה ליבם וצריכה חליצה וכן אם כבר היה נשואה לו בת אחיו וצרה א"כ הצרה בחזקת היתר לשוק עומדת מ"מ מחמת גירושי ספק של בת אחיו אסורה זו לשוק בלא חליצה, וספק קידושין או גירושין היינו בזרק לה קידושין או גירושין וספק קרוב לו או לה הוי ספק דאורייתא ואם ב' עדים אומרים קרוב לה וב' עדים אומרים קרוב לו אז הוי ספיקא דרבנן כי מדאורייתא אוקמא תרי בהדי תרי ואוקמה אחזק' א"כ בקידושין מותרת ליבם מדאורייתא, וכן בגירושין מותרת לשוק מדאורייתא ועיין בתוספות פד"א, וכן אם ע"א אמר קרוב לה וע"א אמר קרוב לו הוי ספיקא דרבנן ועיין סימן קל"ט שם מבואר דקי"ל אפי' קרוב לה הוי ספיקא דדינא אם מגורשת מחמת קרוב לה וכן גט שאין בו זמן או כתב הבעל בכת"י ואין עליו עדים וכן בכת' בכת"י וחתום ע"א הוי נמי בכלל ספק גירושין והיינו מדאורייתא מגורשת אלא מדרבנן פסול הגט, ובקידושין אין פסול כלל כשאין בו זמן וכן בכת"י ואין עליו עדים כתב הרא"ש דפסול הוא משום זמן שמא יקדים הזמן ובקדושין כשר:


באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש