שולחן ערוך אבן העזר קכז א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

צריך לכתוב זמן, בגט. ואם נתגרשה בגט שאין בו זמן, לא תנשא; ואם נשאת, לא תצא, אפילו אין לה בנים:

מפרשים

בית שמואל

(א) צריך לכתוב זמן בגט:    שמא ישא בת אחותו ותזנה ויתפס עליה ויתן לה גט ותאמר שנתן לה הגט קודם שזנתה אף בזה"ז דאין דנין ד"נ מ"מ נ"מ לענין שלא תהי' אסורה עליו ונ"מ ג"כ דאל יהיה על הבנים שמץ פסול אבל השתא דתקנו חז"ל זמן בגט אם לא יכתוב זמן אף על גב מדאורייתא מגורשת ואם נשאת לא תצא מ"מ אם תזנה אינה נאמנת לומר דנתן זה הגט קודם שזנתה עד שתביא ראיה לדבריה כיון דלא נכתב כתיקון חז"ל וא"ל מה הקשה בסוגיא שם ממתני' דתניא ג' גיטין פסולים ואם נשאת הולד כשר מה הועילו חז"ל בתקנתן מה קשה ליה הא הועילו דא"י לחפות עליה כיון דלא נכתב כתיקון חז"ל י"ל הסוגיא איירי לענין מיתות ב"ד ולענין קטלא אף על פי שלא נכתב כתיקון חז"ל פטורה היא ממיתה כשהיא אומרת דנתן לה הגט קודם הזנות כמ"ש בתוספות שם, מ"ה פרש"י לתרצן שתירץ דמהני לכתחלה לא תנשא ואז העדים לא יחתמו את עצמם וליכא חשש שיעשו כן להציל אותה ממיתה, אבל משום פירי לידע מאיזה זמן אין לו פירות לא תקנו לכתוב זמן משום דקי"ל יש להבעל פירות עד שבא הגט לידה וזאת אפשר לברר ע"פ כתב מהב"ד אימת שבא הגט לידה, והב"י הביא דעת כמה פוסקים דס"ל כשנמסר לפני ע"מ א"צ זמן אבל לא קי"ל כן כדמשמע מרוב הפוסקים ועי' בפסקי מהרא"י סי' י"ט:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש