שולחן ערוך אבן העזר קלז ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שייר בעל אחותה, או ששייר מי שעתיד עדין להולד, או שאמר לה: חוץ מזנותיך או חוץ משלא כדרכה (טור) או חוץ משטר וביאה, או חוץ מהפרת נדריך, או חוץ מירושתך, הרי זו ספק מגרשת:

מפרשים

בית שמואל

(ד) שייר בעל אחותה:    אף על גב דאין קידושין תופסין בה מ"מ אם מתה אחותה חזיא ליה ול"ד לעבד וכותי משום גיורת לא שכיח ומיתה שכיח ש"ס:

(ה) חוץ מזנותיך:    כלומר בענין זנות הרי את כא"א אף על גב שהתיר אותה להנשא מ"מ כיון דשייר בביאה מבעי' בש"ס אי הוי שיור והיינו דווקא בכה"ג דהתיר להנשא ואסר בזנות אז הוי ספק אבל להפוך דהתיר בזנות ואסר להנשא כגון שאמר חוץ שלא תנשא לפלוני הוי שיור ואינו גט וכ"כ בדרישה, ואם אמר בלשון שלא תנשא לפלוני מבואר בש"ס דהתיר בזנות אא"כ שאמר שלא תבעל לפלו' אז אסורה לו אפילו בזנות, ונראה אם היה אותו פלוני מי שאין קידושין תופסין והתנה על זנות לא הוי שיור כמו בנישואין אף על גב נישואין לא שייך בו וזנות שייך בו וכן משמע להדיא בש"ס בס"ד תנינא זנות הוי שיור ומ"מ באבא לא הוי שיור ולהמסקנ' לא מצינו סתירה לזה:

ט"ז

באר היטב

(ג) חוץ מזנותיך:    כלומר בענין זנות הרי את כא"א. והיינו דוקא בכה"ג דהתיר להנשא ואסור בזנות אז הוי ספק. אבל להיפוך דהתיר בזנות ואסר להנשא הוי שיור ואינו גט עיין ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש