שולחן ערוך אבן העזר קמז ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל מגרש על תנאי שמבטל הגט, כגון שהתנה לה שלא תאכל בשר ולא תשתה יין כל ימי חייה, או שתהיה מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, או שהתנה עליה שאר תנאים קדם כתיבת התורף, אם היה התנאי כתוב בגט וחזר ומחקו ונתנו לה, הרי זה ספק מגורשת; ואם היה התנאי על פה, הרי זה נוטל הגט ממנה וחוזר ונותנו לה בלא תנאי כלל, או בתנאי כשר:

מפרשים

 

בית שמואל

(ד) כגון שהתנה לה וכו':    היינו אלו תנאים אפי' אחר התורף או שהתנה שאר תנאים ע"מ קודם התורף וחזר ומחקו ס"ל לרמב"ם ספק גט הוא כ"כ המגיד אבל חוץ ולא נמחק הגט בטל ותנאי ע"מ אחר התורף כשר אפי' לא נמחק כמ"ש בש"ס הטעם הוא משום בעת הכתיבה נכתב שפיר וגם ליכא שיור אלא תנאי אבל חוץ אפי' אחר התורף איכ' שיור אף על גב דנכתב שפיר מ"מ איכ' שיור אף על גב חזר ומחק מ"מ בעת הכתיבה היה שיור והוה ספק אם ימחק כל זה הוא לשיטות הרמב"ם ושיטות שאר הפוסקי' כתבתי בסמוך ואם היה התנאי ע"פ היינו תנאי חוץ, אף על גב דמבואר בש"ס לכולי עלמא חוץ לאחר התורף אינו פוסל בע"פ היינו דוק' בע"פ לא בעת נתינת הגט:

(ה) אבל אם התנה:    בעת הנתינה אז הגט בטל כמ"ש בסי' קל"ז אלא אם כן יחזור ויקח ממנה ותנאי דא"א לקיים אינו פוסל אפי' בכתב קודם התורף כ"כ הרשב"א והמגיד:

(ו) הרי זה נוטל הגט ממנה:    היינו דוקא בתנאי חוץ דפוסל לכהונה מהני נתינת הגט מ"ה צריך ליקח ממנה הגט אבל תנאי כל ימי חייה דאינו פוסל לכהונה כמה שכתב ברמב"ם דכתב ביה אינו גט והיינו דאינו פוסל לכהונה כמ"ש פי' אז א"צ ליקח ממנה ולא כב"י שכתב אפילו בתנאי כזה צריך ליקח ממנה ובזה מדויק ברמב"ם שכתב אחר דין זה כיצד אמר לה חוץ לפלוני וכו' כוונתו לבאר דין זה לא קאי אלא על תנאי חוץ, ובשאר תנאים שמתנה עמה ע"מ כך וכך כשחוזר ומבטל בטל התנאי ואין צריך ליקח ממנה הגט כמ"ש בסי' קמ"ג במחילת התנאי ליתן ר' זוז או בגד וכלי וכן בתנאי אם אין צריך ליקח ממנה הגט כשמבטל התנאי ולא כב"ח בסימן קמ"ג סעיף כ"ב ע"ש והא דמהני כשחוזר ונוטל ממנה הגט היינו דוק' כשנכתב שפיר אלא בעת המסירה לידה התנה תנאי כהנ"ל אבל אם התנה תנאי קודם כתיבת התורף אפילו תנאי ע"מ דפוסל לרמב"ם לא מהני כשחוזר ונוטל ממנה דהא עכ"פ לא נכתב הגט בכשרות ומכ"ש כשנכתב התנאי בגט אפילו אם חזר ומחק לא מהני ועיין במגיד ובב"י, ותנאי מעכשיו אם מתי עי' בטור סס"ז ויתבאר בסי' אח"ז בס"ד:
 

באר היטב

(ג) ממנה:    היינו דוקא בתנאי חוץ דפסול לכהונה מהני הנתינת הגט מש"ה צריך ליקח ממנה הגט אבל תנאי כל ימי חייה דאינו פוסל לכהונה א"צ ליקח ממנה. ובשאר תנאי' שמתנה עמה ע"מ כך וכך כשחוזר ומבטל בטל התנאי וא"צ ליקח ממנה הגט. וכן בתנאי אם. א"צ ליקח ממנה הגט כשמבטל התנאי. והא דמהני כשחוזר ונוטל ממנה הגט היינו דוקא כשנכתב שפיר אלא בעת המסירה לידה התנה תנאי הנ"ל אבל אם התנה תנאי קודם כחיבת התורף אפי' תנאי ע"מ לא מהני כשחוזר ונוטל ממנה הגט. דהא עכ"פ לא נכתב הגט בכשרות. ומכ"ש כשנכתב התנאי בגט אפי' אם חזר ומחק לא מהני עיין ב"ש.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש