פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קל ד

שולחן ערוך

חתמו בראש הגט או מצדו או בימינו או בשמאלו או מאחריו, פסול:

מפרשים

בית שמואל

(ה) או מאחריו:    היינו הגט שסיים בדף זה והעדי' חתומי' מאחוריו דאם קצת מגט מאחוריו והעדים חתומים שם היינו הדין מ"ש בסעיף ז' והט"ז פוסל בכה"ג אלא דוקא אם מקצת הגט בדף שאצלו ועדים חתומים עליו כשר דאכתי העדי' חתומי' בתוכו אבל אם מקצת גט מלאחריו ועדי' חתומי' פסול ועיין ברש"י ותוספות ר"פ ג"פ:


באר היטב

(ד) פסול:    היינו הגט מסיים בדף זה והעדים חתומים מאחוריו דאם קצת מגט מאחוריו והעדים חתומים שם היינו הדין מ"ש בסעיף ז' עיין ב"ש.▲ חזור לראש