שולחן ערוך אבן העזר קלב ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שנים ששמותיהם שוים ושמות נשותיהם שוים, ושלחו ב' גטין ונתערבו זה בזה, נותן שניהם לזו ושניהם לזו בעידי מסירה. ואם נאבד אחד מהם, לא ינתן הגט הנשאר לא לזו ולא לזו; ואם נתן לאחת מהם או לשתיהן, הרי זה ספק גרושין:

מפרשים

בית שמואל

(ג) ונתערבו:    דאלו לא נתערבו היה נותן לכ"א גט שלה ולמ"ש תוס' דף כ"ד לר"מ צריך להיות מוכח בתוך הגט מי הוא המגרש והמתגרשת צ"ל שכתב סימן ובעת הנתינה ליד השליח היה ניכר אלא ע"מ אין מכירים הסימן היינו נתערבו ומ"ש דצריך ליתן בע"מ משמע לכאורה אפי' לשיטות הרמב"ם דס"ל ע"ח מהני בלא ע"מ כאן דאין מוכח בתוכו בעינן ע"מ מיהו י"ל הרמב"ם לטעמו כשאין ע"מ אינה מגורשת אלא זו שהגט בידה מכ"ש בסי' ק"ל:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש