שולחן ערוך אבן העזר קלז ה


שולחן ערוך

אמר לה: הרי זה גטך והרי את מגרשת ממני היום ולמחר את אשתי, הרי זו ספק מגרשת:

מפרשים

בית שמואל

(ח) ה"ז ספק מגורשת:    היינו שם דף פ"ד איתא כיון דפסקה פסקה והוי גט מעלי' ובדף פ"ו איתא לאפוקי מסוגי' הנ"ל דאמרה כיון דפסקה פסקה היינו הספק ולא כלבוש, ועיין בר"ן ר"פ האומר המקדש בשטר על ל' יום ה"ז ספק מקודשת ועיין רס"מ:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

▲ חזור לראש