ירושלמי נדרים

מסכת נדרים

לפי הלכות

מסכת נדרים ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי