פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי נדרים ט ד

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ט · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנהעריכה

ועוד אמר ר"מ פותחין לו מן הכתוב שבתורה ואומר לו אילו היית יודע שאתה עובר על (ויקרא יט) לא תקום ועל לא תטור ועל לא תשנא את אחיך בלבבך ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך עמך שמא יעני ואין את יכול לפרנסו ואמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר הרי זה מותר

הלכה ד גמראעריכה

כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך היך עבידא הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי לידיה (ויקרא יט) ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול בתורה בן עזאי אומר (בראשית ה) זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה שמא יעני לא כנולד הוא אמר רבי זעירא עניות מצויה כהדא חד בר נש הוה בעל דיניה עתיד אתא בעי מידון קומי רב שלח רב בתריה אמר עם ההוא אנא בעי מיתי מידון כך אין אתון גמלייא דערבייא לא טענין קורקסייא דאפותיקי דידי שמע ומר מהו מתגאה דלא ליה תהא פחתה בה מן יד נפקת קלווסים מן מלכותא דייעול הוא ומדליה לטימיון אתא גבי רב א"ל צילי עלי דו נפשי תחזור צלי עלוי וחזר עלה