ירושלמי נדרים ח ז

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ח · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנהעריכה

ר' יהודה אומר אמר קונם יין שאיני טועם עד שיהא פסח אינו אסור אלא עד לילי פסח שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין אמר קונם בשר שאיני טועם עד הצום אינו אסור אלא עד לילי צום שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לוכל בשר רבי יוסי בנו אומר אמר קונם שום שאיני טועם עד שתהא שבת אינו אסור אלא עד לילי שבת שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לוכל שום האומר לחבירו קונם שאיני נהנה לך אם אין את בא ונוטל לבניך כור אחד של חיטים ושתי חביות של יין הרי זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו כלום אמרתי לך אלא מפני כבודי זהו כבודי וכן האומר לחבירו קונם שאין את נהנה לי אם אין את בא ונותן לבני כור אחד של חיטין ושתי חביות של יין רבי מאיר אומר אסור עד שיתן וחכמים אומרים אף זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו הריני כאילו התקבלתי

הלכה ז גמראעריכה

רבי חייה בשם רבי יוחנן אף הראשון במחלוקת אמר ר' זעירא בסתם חלוקין מה אנן קיימין אם בשזה אמר מפני כבודו וזה אמר מפני כבודו הכל אסור אם בשזה אמר מפני כבודי וזה אמר מפני כבודך אמרתי דברי הכל מותר אלא כן אנן קיימין בסתם ר' אומר סתמין כמן דאמר מפני כבודי ורבנין אמרין סתמין כמי שזה אמר מפני כבודי וזה אמר מפני כבודך אמרתי רבי יסא בעי קומי רבי יוחנן מתניתא דר' שמעון בן גמליאל דרשב"ג אמר כל עכבה שאינה ממנה הרי זה גט א"ל שנייא היא הכא מפני פתיחת נדר אמר ר' יוסי ולא נדרים שאינן צריכן היתר חכם אנן קיימין א"ר יונה לא בלבד התולה נדרו בדבר אנן קיימין עד כדון הוא דבעי מיתן לה ברם ההוא דלא בעי מיתן ליה יכיל הוא אמר ליה לא בעית אלא מיבדקינך כיון דחמיתך מצטער הרי אני כאילו נתקבלתי