פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ז · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה א משנהעריכה

הנודר מן הירק מותר בדילועים ורבי עקיבה אוסר אמרו לו לרבי עקיבה והלא אומר אדם לשלוחו קח לנו ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דילועין אמר להן וכן הדבר או שמא אומר הוא לא מצאתי אלא קטנית אלא שהדילועין בכלל הירק אסור בפול מצרי לח ומותר ביבש

הלכה א גמראעריכה

מיסבר סבר רבי עקיבה מצאתי ולא מצאתי מעתה הנודר מן הבשר יהא אסור בבשר דגים וחגבים שכן אדם אומר לחבירו קח לנו בשר והוא אומר לחבירו לא מצאתי אלא דגים אלא ר' עקיבה סבר מימר הדילועין בכלל ירק ורבנין אמרין אין הדילועין בכלל ירק אף למידת הדין כן ירק גינה זה מכור והיו שם דילועין על דעתיה דר' עקיבה מכורין על דעתון דרבנין אינן מכורין ובהבקר ובהקדש כן ר' יעקב בר אחא רבי חייה בשם רבי יוחנן אתא דיחידייא דהכא כסתמא דתמן ודיחידייא דתמן כסתמא דהכא דתני הנודר מן הבשר אסור בכל מין בשר ומותר בראש ובכרעים ובקנה ובלב ובכבד ומותר בבשר דגים וחגבים וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר קרבייא לאו בשר ואליהון לא אינש הכל מודין בנודר מן הדילועין שמותר בירק כהדא דתני הנודר מן העיקר אסור בטפילה הנודר מן הטפילה מותר בעיקר הנודר מן הבשר אסור בגידים הנודר מן הגידים מותר בבשר מה פליגי בדלעת מצרית אבל בדלעת יוונית כל עמא מודיי שהוא כירק ר' קריספא בשם רבי יוחנן כל אלין קרייא וכרובתא דאנן אכלין דלעת יוונית אינון ר' יודא בר צרדייא אומר קירמולין הן כירק ר' יונה ורבי יוסה בעיי קרמולין מהו שיהו חייבין במעשרות תני בר קפרא קרמולין פטורין מן המעשרות הדא דאת אמר עד שלא עשו דילועין אבל אם עשו דילועין כירק הן הורי ר' יוסי באילן עלי קלוקסיי' שאסור לגמות בהן מים מפני שהצביין אוכלין אותן הנודר מן הירק מהו שיהא מותר במיני אפומלייא כגון נבעה ומסרולה ופלולייה וקלוקסי' רבי יצחק בר חקילא רבי יהושע בן לוי תריהון אמרין קולקס כירק למעשרות ולשביעי' ולפיאה ולכלאים ולנדרים צריכה הנור מן הירק מהו שהיא מותר ביבש נישמעינה מן הדא אסור בפול מצרי לח ומותר ביבש לא אמר אלא פול מצרי דבר שיש לו גורן הא דבר שאין לו גורן אסור אפי' יבש הנודר מן האפייה אסור בקישואין ובדילועין ובאבטיחין ובמלפפניו' ואסור בכל פירות האילן הנודר מן כבשה מותר בגדיים ובגוזלים ובחלב ואם אמר בגדולי שנה אסור בכל הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתיקה ומותר ביין כמאן דאמר הילכו בנדרים אחר לשון בני אדם ברם כמאן דאמר הילכו בנדרים אחר לשון תורה התורה קראת אותו תירוש תירושך זה היין