פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ז · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה ואסור ליכנס לעיבורה אבל הנודר מן הבית אסור ליכנס מן האגף ולפנים

הלכה ו גמראעריכה

ומנין שעיבורה של עיר כעיר כתיב (יהושוע ו) והיה בהיות יהושע ביריחו וכי ביריחו היה כתיב (שם) ויריחו סוגרת ומסוגרת ואת אמר אכין א"ר יודן בר שלום בעיבורה היה ר' אבון בשם ר' אחא הוה יריחו ר' מנא בעי לה הדא פליגא על רבי יוחנן דרבי יוחנן אמר הילכו בנדרים אחר לשון בני אדם לית אורחיה דבר נשא מיחמי חבריה בפומא בעי מימר בטיבריה חמתיה