פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ו · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה י משנהעריכה

מן העדשים אסור באשישים ורבי יוסי מתיר מן האשישים מותר בעדשים

הלכה י גמראעריכה

רבי יסא אזל לגבי רבי יוסי ואפיק קומוי טלופחין מקליון וטחינן ומגבלן בדבש ומטוגן אמר ליה אילין אינון אשישין שאמרו חכמים