פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ז · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי רבי מאיר וחכ"א אינו אסור אלא מחמשת המינין ר"מ אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן ובירק

הלכה ב גמראעריכה

מה טעמא דרבי מאיר דגנה דארעא מה טעמא דרבנין דגנה מעבורה תמן תנינן הנודר מן הפת ומן התבואה אסור בהן דברי רבי מאיר הא הנודר מן הפת ומן התבואה יהא אסור בכל כרבנין ר' חייה בשם ר' יוחנן מתניתא אמרה כן שהנודר מן הדגן אינו אסור אלא מהן מה אנן קיימין אם באומר פת תורה מעתה אף האומר תבואת תורה יהא אסור בכל דכתיב (דברים כ) ותבואת הכרם אם באומר פת סתם אין לך קרוי פת סתם אלא חיטין ושעורין בלבד אמר רבי יוסי קיימתיה במקום שאוכלין כל פת אין קרוי פת סתם אלא חמשת המינין בלבד