פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ג · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


משנהעריכה

  • הנודר משובתי שבת, אסור בישראל ואסור בכותי.
מאוכלי השום, אסור בישראל ואסור בכותים.
ומעולי ירושלים, אסור בישראל ומותר בכותים.
  • קונם שאיני נהנה לבני נח, מותר בישראל ואסור באומות.
שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור בישראל ומותר באומות.
  • שאיני נהנה לישראל, לוקח ביתר ומוכר בפחות.
שישראל נהנין לי, לוקח בפחות ומוכר ביתר, אין שומעין לו.
שאיני נהנה להם והם לי, יהנה לאומות.


גמראעריכה

  • ואין ישמעאל בכלל זרעו של אברהם?
"כי ביצחק יקרא לך זרע" (בראשית כא יב); ואין עשו בכלל זרע יצחק.
אמר רבי יודן בר שלום: "ביצחק", במקצת יצחק.
רבי הונא אמר, בי"ת – תרי: בן שהוא עתיד לנחול שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא.
רבי גרשום בשם רבי אחא: "דרך כוכב מיעקב" (במדבר כד יז), ממי דרך כוכב ועתיד לעמוד? מיעקב.
רבי אחא בשם רבי חונא: עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא, והקדוש ברוך הוא גוררו ומוציאו משם.
מה טעמא? "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יי'" (עובדיה א ד). ואין כוכבים אלא צדיקים, כמה דאת אמר: "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" (דניאל יב ג).

הערות וביאוריםעריכה