פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק יא · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

אמרה קונם תאנים וענבים אילו שאיני טועמת קיים על התאינים כולו קיים היפר על התאינים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאינים שאיני טועמת וענבים שאיני טועמת הרי אילו שני נדרים

הלכה ו גמראעריכה

אית תניי תני יקימנו ממינו ויפירנו ממינו אית תניי תני יקימנו ממינו ויפירנו כולו ואית תניי תני יקימנו כולו ויפירנו ממינו מתני' כמאן דאמר יקימנו ממינו ויפירינו כולו דתני קיים לתאינים קיים לכולו הפר לתאינים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאינה שאיני טועמת ועוד ענב תפלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבה דרבי ישמעאל אומר אחר הנדר ורבי עקיבה אומר אחר האיסר