פתיחת התפריט הראשי


<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ד · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה י משנהעריכה

היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל נותן לאחרים לשם מתנה והלה נוטל ואוכל ומותר אם אין עמהן אחר מניח על הסלע או על הגדר ואומר הרי הן מובקרין לכל מי שיחפוץ והלה נוטל ואוכל ורבי יוסי אוסר

הלכה י גמראעריכה

תנא ר' מאיר אומר כיון שאדם מבקיר יצא דבר מרשותו רבי יוסי אומר אין הבקר יוצא מתחת ידי הבעלים אלא בזכיה רבי ירמיה רבי בא בר חייה תריהון אמרין רבי יוחנן בשם רבי ינאי דברי ר' יוסי בנותן מתנה לעשרה וזה אחד מהן הבקיר שדהו אית תניי תני חוזר בו ואית תניי תני אינו חוזר בו רבי חזקיה ר' אבהו בשם רשב"ל מאן דמר חוזר כרבי יוסי מאן דמר אינו חוזר כרבי מאיר הדא אמרה הבקר כר' יוסי וחייב במעשרות מה אמר הבקר לא מתנה אתא רבי יעקב בר אחא בשם רבי שמעון בן לקיש הבקר כרבי יוסי וחייב במעשרות תמן אמר הבקר כרבי יוסי ואין חייב במעשרות דאמר רבי יוחנן בשם רבי ינאי (דברים יד) ובא הלוי כי אין לו וגו' ממה שיש לך ואין לו חייב אתה ליתן לו יצא הבקר שידך וידו שוין בו היא לקט היא שכחה היא פיאה היא הבקר עד כדון כשמבקירה לזמן מרובה אפילו הבקירה לזמן ממעוט נישמעינה מן הדא המבקיר שדהו שלשה ימים חוזר אמר רבי זעירא לא אמר אלא שלשה הא לאחר שלשה אינו חוזר בו תני רבי שמעון דיינא קומי רבי זעירא אפילו לאחר שלשה חוזר בו אמר ליה מכיון דאת אמר לאחר שלשה חוזר בו היא לאחר שלשה היא לאחר כמה ימים מתניתא מסייעה לר' זעירא במה דברים אמורים כשהבקיר סתם אבל אם אמר שדי מובקרת יום אחד שבת אחת חדש אחד שנה אחת שבוע אחד עד שלא זכה בין הוא בין אחר יכול הוא לחזור בו משזכה בה בין הוא בין אחר אינו יכול לחזור בו הדא אמרה הוא זמן מרובה הוא זמן ממועט הדא אמרה שלא חשו להערמה הדא אמרה שאדם מבקיר וחוזר וזוכה הדא פשטא שאלת דר' זעירא דר' זעירא אמר הוא זמן מועט הוא זמן מרובה והלה נוטל ואוכל ורבי יוסי אוסר מאי טעמא דרבי יוסי מפני שקדם נדרו להבקירו הא הבקירו לנדרו לא בעון קומי ר' יוסי מפני שקדם נדרו להבקירו מה בין שקדם הבקירו לנדרו אמר לון לא עלת על דעתו לאסור מה שהבקיר אמר רבי יונה הכין קשון קדמוי הא הבקר יחיד לא והא תנינן והלה נוטל ואוכל ורבי יוסה אוסר אמר לון לא עלת על דעתו לאסור מה שהבקיר רבי יונה רבי אבא רבי חייה בשם רבי שמעון בן יוצדק המבקיר שדה לעשרה בני אדם אינו חוזר בו א"ר יוסה אתייא כר' מאיר ר' מנא בעי מה את אמרת לשלשה לפני שלשה על דאת מקשי על רבי מאיר מקשיתה על דרבי יוסי מה את אמרת לעשרה לפני עשרה אמר ליה הבקירה בפני שנים חוזר בו וחייב במעשרות בפני שלשה אינו חוזר בו ופטור מן המעשרות