ירושלמי נדרים יא א

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק יא · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנה עריכה

אילו נדרים שהוא מיפר נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץ ואם לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט אמר רבי יוסה אין אילו נדרי עינוי נפש

הלכה א גמרא עריכה

כתיב (במדבר, ל) כל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש אין לי אלא נדרים שיש בהן עינוי נפש נדרים שבינו לבינה מניין בין איש לאשתו עד כדון בבעל באב מניין [בין אב לבתו] מה הבעל אינו מיפר אלא נדרים שיש בהן עינוי נפש ונדרים שבינו לבינה אף האב אינו מיפר אלא נדרים שיש בהן עינוי נפש ונדרים שבינו לבינה ר' יעקב בר אחא אמר איתפלגון רבי יוחנן ורשב"ל רבי יוחנן אמר בין לנדרים בין לשבועות הבעל מיפר רשב"ל אמר לנדרים מיפר ולא לשבועות אמר רבי יוסי בי רבי בון אף בנדרי הזקן פליגי ר' יוחנן ורשב"ל רבי יוחנן אמר בין לנדרים בין לשבועות הזקן מתיר ורשב"ל אמר לנדרים הזקן מתיר ולשבועות אין הזקן מתיר ואתייא דרשב"ל כהדא דאיסי חד בר נש אתא מישרי נדרא קומי ר' יוסי מתעטף ויתיב ליה א"ל מה אשתבעת אמר ליה איפופי ישראל לא עללה לביתי אמר ליה איפופי ישראל ולא עללה לבייתך ר' זעירא פתר מתני' אילו נדרים שמיפר נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץ ואם לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט אמר ר' יוסי אין אילו נדרי עינוי נפש אלא דברים שבינו לבינה אלו הן נדרי עינוי נפש כר' יוסי כשאמר' קונם פירות העולם עלי ה"ז יפר רבנין אמרין נדרי עינוי נפש היפר לה מופר לעולם נדרים שבינו לבינה אינו מופר אלא כל זמן שהיא עמו ר' יוסי אומר בין נדרי ענוי נפש בין נדרים שבינו לבינה הפר לה מופר לעולם והא רבנין אמרין נדרי עינוי נפש הפר לה מופר לעולם ר' יוסי אומר נדרים שבינו לבינה היפר לה מופר לעולם מה ביניהון בשאמרה קונם הנייתי עליך אם אצא מרשותך ויפר לה בשלא אמרה קונם הניית גופי עליך לכשאצא מרשותך רבנין אמרין נדרי עינוי נפש הן ר' זעירא ורבי הילא תריהון אמרין נדרים שבינו לבינה הן על דעתיה דר' זעורה רבי יוסי ורבי יוחנן בן נורי שניהן אמרו דבר אחד דתנינן תמן רבי יוחנן אמר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו רבי הילא פתר מתניתא אילו נדרים שהוא מיפר לה נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט מהו אמר ר' יוסי אין אילין נדרין נדרי עינוי נפש אלא אילו נדרים שבינו לבינה אילו הן נדרי עינוי נפש דברי הכל אם ארחץ אם לא ארחץ ותני כן נידרי עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט בין על דעתיה דר' זעירא בין על דעתיה דרבי הילא מחלפה שיטתיה דרבי יוסי דתני מעיין של בני העיר הן ואחרים הן קודמין לאחרי' אחרים ובהמתן אחרים קודמין לבהמתן כביסתן וחיי אחרים כביסתן קודמת לחיי אחרים אמר רבי יוחנן מאן תנא כביסה חיי נפש ר' יוסה דתני אין נותנין מהן לא למשרה ולא לכביסה ר' יוסה מתיר בכביסה מחלפה שיטתיה דרבי יוסי תמן הוא אמר אין רחיצה חיי נפש וכא הוא אמר כביסה חיי נפש אמר רבי מנא אדם מגלגל ברחיצה אין אדם מגלגל בכביסה יהודה איש הוצא עביד טמיר במערתא תלתא יומין מיקו' על הדין טעמא מניין שחיי העיר הזאת קודמין לחיי עיר אחרת אתא לגבי רבי יוסי בן חלפתא אמר ליה אית לי טמי' במערתא תלתא יומין מיקום על הדין טעמא מניין שחיי העיר הזאת קודמין לחיי עיר אחרת קרא לרבי אבא בריה אמר ליה הדין טעמא מניין שחיי העיר הזאת קודמין לחיי עיר אחרת א"ל (יהושע, כא) תהיינה הערים האלה תהיינה עיר ואחר כך מגרשיה סביבותיה אמר ליה מי גרם לך דלא ילפתה עם חבירך ניחא אם ארחץ אם לא ארחץ ותרחץ אמר רבי מנא בשאמרה קונם הנייתי עליך משארחץ אם ארחץ ויפר לה אמר ר' יוסי בי רבי בון בשלא אמרה אלא קונם הניית גופי עליך לכשארחץ ויכוף לא כן אמר רב הונא הנייתי עליך כופה ומשמשתו הנייתך עלי ה"ז יפר שנייא היא שהיא הנייתו והנייתה אמר רבי אבא מרי אם ארחץ אם לא ארחץ לעולם אם אתקשט ואם לא אתקשט לעולם רבנין דקיסרין בשם רבי נסא אם ארחץ ואם לא אתקשט אם אתקשט ואם לא ארחץ