ירושלמי נדרים ה א

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ה · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנהעריכה

השותפין שנדרו הנייה זה מזה אסורין ליכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו שניהן אסורין מלהעמיד ריחים ותנור ומלגדל תרנגולין היה אחד מהן מודר מחבירו הנייה לא יכנס לחצר רבי ליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו בתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס בתוך שלך כופין את הנודר שימכור חלקו

הלכה א גמראעריכה

רבנין אמרי כל טפח וטפח של שותפין הוא ר' ליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו אם היתה חצר חלוקה פסיספס אף רבנן מודיי עמד אחד מהן ומכר את חלקו אף רבי אליעזר בן יעקב מודה התנו ביניהן על מנת לוותר בחזקת שותפין הן לא צורכא דלא התנו ביניהן על מנת לוותר מה אמר בה ר' אליעזר בן יעקב והא תנינן תמן לוקח ביתר ומוכר בפחות מה אמר בה רבי אליעזר בן יעקב והא דתנינן תמן לא ישאילנו ולא ישאל ממנו מה אמר בה רבי אליעזר בן יעקב והא דתנינן תמן לא ימכור ולא יקח ממנו והא דאמר רבי שמעון בן יקים שלא ישהא שניהן אסורים מלהעמיד ריחים ותנור ומלגדל תרנגולים נצרכה לר' אליעזר בן יעקב דו מתניתא השותפין שנדרו הנייה זה מזה מפני שנדרו הנייה זה מזה האם אם לא נדרו הנייה זה מזה סתמן כמוותרין אילו לאילו תמן תנינן אילו דברים שיש להן חזקה כו' אמר רבי ירמיה נהגו השותפין להיות כמוותרין זה את זה בדברים הללו אמר ר' אלעזר המגדל תרנגולין בחצר שאינה שלו הרי זו חזקה אמר רבי יוסי ויאות מה נפשך אם יש לו רשות לגדל הרי גידל אם אין לו רשות לגדל הרי החזיק רבי יוחנן בשם רבי בניה בכל השותפין מעכבין זה על זה בחצר חוץ מן הכביסה מפני כבוד בנות ישראל אמר ר' מתנייה הדא דאת אמר מקום שהנשים מכבסות אבל מקום שהאנשים מכבסין לא בדא ודא דאת אמר חוץ מן הכביסה בחצר בכל החצר ברם בד' אמות דחבריה לא מצי מימחי בידיה אם היה המקום משופע אפילו בארבע אמות דחבריה מימחי הוא בידיה דו אמר ליה את שפך והוא אתי לגבי תני מקום התנור מקום הכיריים אין להן חזקה על גביהן אפילו כל שהוא יש להן חזקה א"ר זעירה ובלבד קירוי שמועיל לתנור רבי יוחנן בשם ר' ינאי השותפין קונין זה מזה בחצר וחייבין זה בניזקי זה א"ר בון בר כהנא באומר צבור ואקנה אבל אם צבורין לא קנה עד שיטלטל בתוך שלי אני נכנס ולא בתוך שלך ואת אמר כופין לא על הדא איתאמרת אלא על הדא בתוך של חבירך אני נכנס לא לתוך שלך עליה כופין את הנודר שימכור חלקו באומר הנייתי עליך אבל באומר הנייתך עלי לא בדא