פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי נדרים ט ט

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ט · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ט משנהעריכה

וכשמת רבי ישמעאל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה וכן הוא אומר בשאול (שמואלב א) בנות ישראל אל שאול בכינה וגו'

הלכה ט גמראעריכה

כתיב בנות ישראל אל שאול בכינה וגו' ר' יודה ור' נחמיה חד אמר בנות ישראל ממש שהיו בעליהן הולכין למלחמה והיה מעלה להן מזונות מה תלמוד לומר (שמואלב א) המעלה עדי זהב על לבושכן שאין תכשיט נאה אלא על גוף מעודן וחרנה אמר בנות ישראל בניות שבישראל סנהדריות של ישראל היה רואה כת חבירים ומאכילן ומשקן ומה תלמוד לומר המעלה עדי זהב על לבושן שהיה שומע טעם הלכה מפי חכם ומקלסו