ירושלמי נדרים ה ג

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ה · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

המודר הנייה מחבירו ויש לו שם מרחץ ובית הבד מושכרים אם יש לו בהן תפיסת יד אסור אין לו בהן תפיסת יד מותר האומר לחבירו קונם לביתך שאיני נכנס שדך שאיני לוקח מת או שמכרן לאחר מותר לבית זה שאיני נכנס שדה זו שאיני לוקח מת או שמכרן לאחר אסור

הלכה ג גמראעריכה

כמה היא תפיסת יד למחצית ולשליש ולרביע ביתך זה משם מה אתה תופשו משם ביתך זה נפל ובנאו הוא לית ליה נישמעינה מן הדא האומר ליורשיו תנו בית חתנות לבני או בית ארמלות לבתי ונפל יורשין חייבין לבנותו תמן תנינן האומר לבנו קונם שאת נהנה לי אם מת יירשנו בחיי ובמותי מת לא יירשנו אמר רבי ירמיה חמי היך תנינן הכא והתני בחיי אם מת יירשנו במותי אם מת יירשנו בחיי ובמותי אם מת לא יירשנו מה בין להוא דאמר חדא חדא להוא דאמר תריי תריי רב ירמיה ורבי יוסי בן חנינה תריהון אמרין קונם הניית נכסיי אילו עליי בחיי ובמותי מכיון שאמר אילו אסרן עליו בין בחיים בין לאחר מיתה אמר ר' יוסי תנינן בנזיקין מה דלא תנינן בנדרים קונם לביתך שאיני נכנס שדך שאיני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר לבית זה שאיני נכנס שדה זו שאיני לוקח מת או שמכרו לאחר אסור מפני שלא אמר זה הא אמר זה אסרו עליו בין בחיים בין לאחר מיתה