פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ז · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

הנודר מן המיטה מותר בדרגש דברי רבי מאיר חכמים אומרים הדרגש בכלל המיטה הנודר מן הדרגש מותר במיטה

הלכה ה גמראעריכה

תני דרגש נזקפת ואינה נזקפת רבי שמעון בן אלעזר אומר שומע קלונטרין שלה ודיוו רבי יוסה בשם רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן אלעזר רבי יעקב בר אחא בשם רבי איסי מיטה שנקליטיה עולין ויורדין בו שומטו ודיו אי זו היא מיטה ואי זהו דרגש א"ר ירמיה כל שמסרגין על גופה זו היא המיטה ושאין מסרגין על גופה זו היא דרגש והא תנינן מיטה ועריסה משישופם בעור הדג ומסורג על גופה לאי זה דבר הוא שפה אמר רבי לעזר תיפתר באילין ערסייתא קיסרייתא דאית להון ניקבין