פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ט · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

פותחין לאדם בכתובת אשתו מעשה באחד שנדר מאשתו הנייה והיתה כתובתה ארבע מאות זוז ובאת לפני ר' עקיבה וחייבו ליתן לה כתובתה אמר לו ר' שמונה מאות זוז הניח לי אבא ונטל אחי ד' מאות ואני ד' מאות לא דייה שתיטול היא מאתים ואני מאתים אמר לו ר' עקיבה אפילו את מוכר שער ראשך את נותן לה כתובתה ואמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר והתירו רבי עקיבה

הלכה ה גמראעריכה

וגובין מן המטלטלין אמר רבי בא אע"ג דתימר גובין מן המטלטלין אומר לו שיתן ר' מישא שאל מהו לומר ליורשין לגבות מן המשועבדין אמר ר' אבא מרי מתניתא אמרה כן שאין אומר להן דתנינן תמן אלא יינתנו ליורשים שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה מהו מישבעונה תמן אמרין מן תבנא לא גבאי ומן גופיה גבאי