פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק יא · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

אילו הן נדרי עינוי נפש אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יפר פירות המדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת פירות החנווני זה עלי אינו יכול להפר אם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי ר' יוסה

הלכה ב גמראעריכה

שמואל אמר אמרה קונם פירות העולם עלי והיו שם ציבורים בסידקי יקח לה מהן רשב"ל אמר קונם פירות בני זו המדינה עלי והיו שם אכסנאין מוכרין יקח מהן כתיב (במדבר ל) וכל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש כגון פילפל שאני טועמת קלוסקין שאני טועמת לא סוף דבר שיש מאותו המין אלא אפילו אין בו מאותו המין שמא יביא לה אחר מאותו המין רבי יוחנן בשם רבי ינאי היו לפניו שתי חתיכות אחת יפה ואחת רעה נתנה עיניה ביפה ונדרה מן הרעה הרי זה יפר מפני מה הוא מיפר חברייא אמרי מפני נדרי עינוי נפש שלה רבי זעירא ורבי הילא תריהון אמרין מפני נדרי עינוי נפש שלו ר' זעירא בשם שמואל כל הנדרים אדם מיפר חוץ מהאומרת הנייתי על פלוני הא הניית פלוני עלי יפר והתנינן קונם פירות חנווני זה עלי אינו יכול להפר פתר לה כרבי יוסי וחלוקים עליו דתנינן תמן אם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר אמר רבי יוסי דו מקיף ליה דו יב ליה אמר רבי מנא דו יב ליה מקמה טבא