ירושלמי נדרים ה ב

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ה · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

היה אחד מן השוק מודר מאחד מהן הנייה לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו בתוך של חבירך אני נכנס איני נכנס לתוך שלך

הלכה ב גמראעריכה

ולא תנינן כופין תני רבי חייה אם היה נדרן כופין דו אמר ליה אתית קדמוהי עבדת ליה כן תיניינא ועבדת ליה כן מיכן ואילך או שרי נדרך או זבין חולקך