ביאור:בבלי כתובות דף סח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת כתובות: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב | הדף במהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

[1]

                   _____________________________________________         |
                                                                         |
                   IS AN ORPHANED GIRL ENTITLED TO RECEIVE FROM          |
                     THE WIDOW AND THE BROTHERS HER "PARNASAH"           |
                      [2]?             |
                   _____________________________________________         |
                                                                         |
                                                                         |
                           [3]                         [4]               |
                     SHE OBJECTED[5]            SHE DID NOT OBJECT       |
                     _______________            __________________       |
                                                                         |
1</ref> A KETANAH, OR           Yes                         Yes               |
   A NA'ARAH WHO HAS                                                     |
   NOT YET MARRIED                                                       |
                                                                         |
2</ref> A NA'ARAH WHO HAS    Rebbi: Yes             Rebbi: Only if she is     |
   MARRIED              RSB"E: No[6]             receiving Mezonos[7]    |
                                               RSB"E: No                 |
                                                                         |
3</ref> A BOGERES WHO HAS    Rebbi: Yes             Rebbi: Only if she is     |
   NOT YET MARRIED      RSB"E: No                receiving Mezonos[8]    |
                                               RSB"E: No                 |
                                                                         |
4</ref> A BOGERES WHO HAS    Rebbi: Yes                   No                  |
   MARRIED              RSB"E: No                                        |


==========
FOOTNOTES:
==========
[9] This refers to the girl's objection when the brothers designated for her
a dowry worth less than a tenth of the estate [10],
or when she was married [11] and they did not designate anything for
her. [12]
[13] This is the Maskanah of the Gemara -- according to Rebbi Shimon ben
Elazar, a Na'arah who has married does not receive her dowry even if she
objected [14]. This must
beRebbi Shimon ben Elazar's opinion, for otherwise, in what respect is Rebbi
Shimon ben Elazar arguing with Rebbi with regard to a Na'arah who has not yet
married? Rashi [15], who does not explain this way [16], is explaining according to the Havah Amina of the
Gemara -- see Insights.</ref>
[17] This refers to when she received a small dowry when she *planned to get
married* but did not yet get married -- for if she has already married, she
no longer receives Mezonos [18]. Alternatively, it refers to when
the brothers designated for her Mezonos after she got married, even though
they are not obligated by the conditions of the Kesuvah to do so [19].
[20] This refers to when the brothers designated for her Mezonos after she
becomes a Bogeres, even though they are not obligated by the conditions of
the Kesuvah to do so [21].

עמוד ב

אמר רב נחמן: אמר לי הונא: הלכתא כרבי.

איתיביה רבא לרב נחמן: יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה, וכתבו לה במאה או בחמשים זוז - יכולה היא משתגדיל להוציא מידם מה שראוי להנתן לה - טעמא דקטנה, הא גדולה [22] ויתרה [23]?

לא קשיא: הא [24] דמחאי [25]; הא [26] דלא מחאי [27].

הכי נמי מסתברא: דאם כן קשיא דרבי אדרבי, דתניא: רבי אומר: בת הניזונת מן האחין - נוטלת עישור נכסים; ניזונת [28] אִין, שאינה ניזונת – לא! אלא לאו שמע מינה: הא דמחאי הא דלא מחאי?

שמע מינה.

אמר ליה רבינא לרבא: אמר לן רב אדא בר אהבה משמך: בגרה - אינה צריכה למחות [29], נישאת - אינה צריכה למחות, בגרה ונישאת - צריכה למחות.

מי אמר רבא הכי? והא איתיביה רבא לרב נחמן [לעיל] 'יתומה', ושני ליה: הא דמחי, הא [30] דלא מחי' [31]?

לא קשיא: הא [32] - [33] דקא מיתזנא מינייהו [34], הא [35] - דלא קא מיתזנא מינייהו.

אמר רב הונא אמר רבי: 'פרנסה [36] אינה כתנאי כתובה [37].'

מאי אינה כתנאי כתובה?: אי נימא דאילו פרנסה טרפא ממשעבדי [38], ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי [39] - מאי קא משמע לן? הא מעשים בכל יום: מוציאין לפרנסה [40] ואין מוציאין למזונות!? ואלא: דאילו פרנסה גביא נמי ממטלטלי, ותנאי כתובה ממקרקעי גביא, ממטלטלי לא גביא - לרבי אידי ואידי [41] מיגבא גביא [42], דתניא: אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן אחריות - מוציאין למזון האשה ולבנות [43] - דברי רבי [44]!?

אלא מאי פרנסה אינה כתנאי כתובה? לכדתניא: האומר [45] אל יזונו בנותיו מנכסיו - אין שומעין לו [46]; אל יתפרנסו 'בנותיו מנכסיו - שומעין לו, שהפרנסה אינה כתנאי כתובה [47]'!

הערות עריכה

 1. ^ RSB"E = Rebbi Shimon ben Elazar
 2. ^ a tenth of the estate for her dowry
 3. ^ A
 4. ^ B
 5. ^ 1
 6. ^ 2
 7. ^ 3
 8. ^ 4
 9. ^ 1
 10. ^ i.e. less than her due dowry
 11. ^ Nesu'in
 12. ^ According to the Maharam, the objection of a Bogeres who has not yet
  married is when the girl says to her brothers *before* she becomes a Bogeres
  that she wants them to marry her off and give her a tenth of the estate
  before she becomes a Bogeres.
 13. ^ 2
 14. ^ as the Rishonim cited by the Shitah Mekubetzes explain
 15. ^ DH Af
 16. ^ as the Shitah
  Mekubetzes points out
 17. ^ 3
 18. ^ see Maharsha
 19. ^ see
  Maharsha and Maharam
 20. ^ 4
 21. ^ Rashi
 22. ^ כגון נערה
 23. ^ מחלה על השאר, ואבדתו, אלמא סתם לן תנא כרבי שמעון בן אלעזר
 24. ^ הא דאמר רבי לא איבדו, ואמר רב הונא הלכתא כוותיה
 25. ^ בשמיחתה על מותר עישור נכסי
 26. ^ דקתני מתניתין 'גדולה ויתרה'
 27. ^ בשלא מיחתה
 28. ^ אם באה לינשא בעודה ניזונית, דהיינו בקטנות או בנערות
 29. ^ שאפילו לא מיחתה לא איבדה עישור נכסיה
 30. ^ דתני 'גדולה ויתרה'
 31. ^ אלמא ניסת בנערות ולא מיחתה - אף על פי שאינה בוגרת – ויתרה! ואת אמרת 'ניסת אינה צריכה למחות, ואפילו נערה
 32. ^ דאמר רבא 'ניסת בנערות אינה צריכה למחות'
 33. ^ כגון
 34. ^ לאחר שניסת דמשום דקא מיתזנא מינייהו הוא דקא שתקה ולא מחלה על פרנסתה
 35. ^ דקתני הא גדולה ויתרה
 36. ^ נדוניא
 37. ^ מזונות של בת, כדתנן 'בנן נוקבן כו'
 38. ^ ששיעבדו אחין ולא ששעבד האב
 39. ^ אפילו שיעבדו אחין, דתנן (גיטין פירוש הקונטרס מ"ג;מח,ב): אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם, אבל פרנסתה טרפא, דשויוה רבנן כבעל חוב בעישור נכסים משמת האב, דדבר קצוב הוא; אבל מזונות אין להם קצבה, ויש בהן מפני תיקון העולם
 40. ^ ממשעבדי ששיעבדו אחין
 41. ^ פרנסה ומזונות
 42. ^ ממטלטלי
 43. ^ וכל שכן פרנסה; ולא מיבעיא פרנסה אלא אפילו מזונות, דסלקא דעתך אמינא: כיון דתנאי כתובה נינהו - ניהוו ככתובה ולא ניגבו ממטלטלי!
 44. ^ קא משמע לן [שמוציאים]
 45. ^ בשעת מיתתו
 46. ^ דהא אישתעבד בתנאי כתובה
 47. ^ שהפרנסה אינה חוב עליו כתנאי כתובה, אלא חוב על היתומים הוא היכא דלא צוה האב שלא לפרנסם