עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק ד

דף סט עמוד א

עריכה

א ו מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' ח' סעיף א':

ב ז מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ח' סעיף ב' וסעיף ג:

ג ח מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ג:

ד ט מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב:

ה י מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"א:

דף סט עמוד ב

עריכה

ו א ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ד':

ז ג מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז':

דף ע עמוד א

עריכה

ח א מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ג', טור ש"ע אה"ע סי' ד וסעי' ה וסעי' יט:

ט ב טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף א' בהג"ה:

י ג ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ב':

יא ה טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ו', וטור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ד:

יב ו מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ד', סמג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ד':

יג ז מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף ה':

יד ח מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף ג':

דף ע עמוד ב

עריכה

טו א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף ו':

טז ב מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ו', [ ופ"ו מהל' ת"ת הל' יד סי' ב ], טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ה', וטור ושו"ע חו"מ סי' י"א סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ג:

יז ג ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז:

יח ה טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ו בהג"ה:

יט ו מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח:

דף עא עמוד א

עריכה

כ א ב ג מיי' פי"ב מהל' מלכים הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ה' בהג"ה:

כא ד ה מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה י':

דף עא עמוד ב

עריכה

כב א טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ד' בהג"ה:

כג ב ג מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ב':


דף עב עמוד ב

עריכה

כד א מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ג [כרב וכר"י בגיטין לט. דצריך ג"ש], סמג לאוין קמ, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ד:

כה ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ב:

כו ג מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף כ"ב:

דף עג עמוד א

עריכה

כז א מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין קכח, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף כ"ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ג':

כח ב מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף י"ח:

כט ג ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א:

ל ה מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ל"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"א:

דף עג עמוד ב

עריכה

לא א ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ל', טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"ב:

לב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד, סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

לג ד מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"צ סעיף נ':

לד ה ו מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"ה:

לה ז מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ד', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ב סעיף א':

דף עד עמוד א

עריכה

לו א ב טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ג:

לז ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד, סמג עשין צ, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

לח ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, סמג לאוין קכא:

לט ה מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, וסמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ו:

מ ו ז ח מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, ומיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד, סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף י"ז:

מא ט מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, סמג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ד:

מב י מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ו וסעיף לא:

דף עד עמוד ב

עריכה

מג א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

מד ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י"ג:

מה ג מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח' ועי"ש בבית יוסף:

דף עה עמוד א

עריכה

מו א מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ג, סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ה', ובטור סי' ז:

מז ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ז:

מח ג מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ב:

דף עה עמוד ב

עריכה

מט א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

דף עו עמוד א

עריכה

נ א מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ג':

נא ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

נב ג מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה כ':

נג ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף כ"ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ג':

דף עו עמוד ב

עריכה

נד א מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ג':

נה ב מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ב':

נו ג מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ב':

נז ד מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו', סמג עשין צז:

נח ה מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה א', [ סמג עשין צז ]:

נט ו מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט', סמג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ב':

ס ז מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ח סעיף ב':

סא ח ט מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ד', סמג עשין קיד קטו:

דף עז עמוד א

עריכה

סב א ב מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד, סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ט"ז:

סג ג ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף כ"א:

סד ה מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה א' והלכה ג, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ב:

סה ו מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ג:

סו ז מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קיז:

סז ח ט מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ב:

סח י מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

סט כ מיי' שם הל' ח ט י:

דף עז עמוד ב

עריכה

ע א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י', סמג לאוין רנ:

עא ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

עב ג מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ח', ומיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ח:

עג ד מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הל' ח ט י, סמג לאוין קלט:

עד ה מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

עה ו מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ב:

עו ז מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ד:

דף עח עמוד א

עריכה

עז א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ד', סמג לאוין קכב:

עח ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף א':

עט ג מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ב', ומיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

פ ד מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ב, סמג לאוין פב:

פא ה מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ב', ומיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ג':

פב ו מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ב, סמג לאוין פב:

פג ז מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

דף עח עמוד ב

עריכה

פד א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ו', ומיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ב, ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד':

פה ב מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף כ"א:

פו ג מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, ומיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג לאוין קז, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף כ"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ג:

פז ד מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד, סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

פח ה מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, סמג לאוין קיז:

פט ו (מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ד'), טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ט':

דף עט עמוד א

עריכה

צ א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ד', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ו סעיף ז':

צא ב (מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ד) [ עי' מגיד משנה וכסף משנה ], סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ה':

צב ג מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף א' בהג"ה:

צג ד מיי' פ"י מהל' מקואות הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ע"א:

צד ה מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כ"ד:

דף עט עמוד ב

עריכה

צה א מיי' פ"ט מהל' זכייה הלכה כ"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"א סעיף ב' בהג"ה:

צו ב טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ה':

צז ג ד ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ו ז, סמג לאוין קכב, טור אה"ע סימן ג:

דף פ עמוד א

עריכה

צח א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ז', טור אה"ע סימן ג:

צט ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ', טור אה"ע סי' ג, וטור ושו"ע אה"ע סי' י"ט סעיף א':

ק ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב, סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ה סעיף ב':

קא ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ':

קב ה מיי' פט"ז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג':

קג ו מיי' פט"ז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה':

קד ז מיי' פט"ז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ד':

דף פ עמוד ב

עריכה

קה א מיי' פט"ז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ד':

קו ב ג מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ה':

קז ד מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף א':

קח ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קנז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף ז':

קט ו מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קנז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף א':

קי ז מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ג סעיף ד':

קיא ח (מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ח') [עי' במ"מ], טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ה' בהגה"ה:

קיב ט מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה א':

דף פא עמוד א

עריכה

קיג א , טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ה' בהג"ה:

קיד ב ג מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ב':

קטו ד מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף כ':

קטז ה מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ח':

קיז ו מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ט':

קיח ז מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ח':

קיט ח מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ו':

דף פא עמוד ב

עריכה

קכ א מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ד:

קכא ב מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ה סעיף י':

קכב ג ד מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף ז':

קכג ה טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף ה' בהג"ה:

דף פב עמוד א

עריכה

קכד א מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, ומיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ד', סמג לאוין קפב, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף כ':

קכה ב מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ד:

קכו ג מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף כ':

קכז ד מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ו':