עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק ד

דף סט עמוד אעריכה

א ו מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' ח סעיף א:

ב ז מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' ח סעיף ב וסעיף ג:

ג ח מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה לג:

ד ט מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יב:

ה י מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לא:

דף סט עמוד בעריכה

ו א ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ד:

ז ג מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז:

דף ע עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ג , טור ש"ע אה"ע סי' ד וסעי' ה וסעי' יט:

ט ב טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף א בהג"ה:

י ג ד מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ב:

יא ה טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קכד:

יב ו מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ד , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ד:

יג ז מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף ה:

יד ח מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ג:

דף ע עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף ו:

טז ב מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ו , [ ופ"ו מהל' ת"ת הל' יד סי' ב ] , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' יא סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מג:

יז ג ד מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יז:

יח ה טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לו בהג"ה:

יט ו מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

דף עא עמוד אעריכה

כ א ב ג מיי' פ"יב מהל' מלכים הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ה בהג"ה:

כא ד ה מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה י:

דף עא עמוד בעריכה

כב א טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ד בהג"ה:

כג ב ג מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ב:


דף עב עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יג [כרב וכר"י בגיטין לט. דצריך ג"ש] , סמג לאוין קמ , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סד:

כה ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כב:

כו ג מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף כב:

דף עג עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קכח , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף כב , וטור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ג:

כח ב מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יח:

כט ג ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כא:

ל ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה לא , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לא:

דף עג עמוד בעריכה

לא א ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ל , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לב:

לב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יד , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יב:

לג ד מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה לב , טור ושו"ע יו"ד סי' קצ סעיף נ:

לד ה ו מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה לב , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לה:

לה ז מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ד , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכב סעיף א:

דף עד עמוד אעריכה

לו א ב טור ושו"ע חו"מ סי' כג:

לז ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יד , סמג עשין צ , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יב:

לח ד מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קכא:

לט ה מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה יז , וסמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כו:

מ ו ז ח מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה יא , ומיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יז:

מא ט מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כד:

מב י מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כו וסעיף לא:

דף עד עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

מד ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יג:

מה ג מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח ועי"ש בבית יוסף:

דף עה עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה כג , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ה , ובטור סי' ז:

מז ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יז , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כז:

מח ג מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כב:

דף עה עמוד בעריכה

מט א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

דף עו עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יח , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ג:

נא ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

נב ג מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה כ:

נג ד מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף כב , וטור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ג:

דף עו עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ג:

נה ב מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ב:

נו ג מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ב:

נז ד מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו , סמג עשין צז:

נח ה מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה א , [ סמג עשין צז ]:

נט ו מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ב:

ס ז מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' רמח סעיף ב:

סא ח ט מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ד , סמג עשין קיד קטו:

דף עז עמוד אעריכה

סב א ב מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף טז:

סג ג ד מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף כא:

סד ה מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה א והלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יב:

סה ו מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יג:

סו ז מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קיז:

סז ח ט מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יב:

סח י מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

סט כ מיי' שם הל' ח ט י:

דף עז עמוד בעריכה

ע א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י , סמג לאוין רנ:

עא ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

עב ג מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ח , ומיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה יח:

עג ד מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הל' ח ט י , סמג לאוין קלט:

עד ה מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

עה ו מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יב:

עו ז מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יד:

דף עח עמוד אעריכה

עז א מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמג לאוין קכב:

עח ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף א:

עט ג מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ב , ומיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

פ ד מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יב , סמג לאוין פב:

פא ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ג:

פב ו מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יב , סמג לאוין פב:

פג ז מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

דף עח עמוד בעריכה

פד א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ו , ומיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה יב , ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד:

פה ב מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף כא:

פו ג מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יב , ומיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג לאוין קז , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף כא , וטור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כג:

פז ד מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יד , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יב:

פח ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קיז:

פט ו (מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ד) , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ט:

דף עט עמוד אעריכה

צ א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ד , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף ז:

צא ב (מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד) [ עי' מגיד משנה וכסף משנה ] , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ה:

צב ג מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף א בהג"ה:

צג ד מיי' פ"י מהל' מקואות הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף עא:

צד ה מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כד:

דף עט עמוד בעריכה

צה א מיי' פ"ט מהל' זכייה הלכה כב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנא סעיף ב בהג"ה:

צו ב טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ה:

צז ג ד ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ו ז , סמג לאוין קכב , טור אה"ע סימן ג:

דף פ עמוד אעריכה

צח א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ז , טור אה"ע סימן ג:

צט ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ , טור אה"ע סי' ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' יט סעיף א:

ק ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כב , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפה סעיף ב:

קא ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ:

קב ה מיי' פ"טז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג:

קג ו מיי' פ"טז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה:

קד ז מיי' פ"טז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ד:

דף פ עמוד בעריכה

קה א מיי' פ"טז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ד:

קו ב ג מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קנז , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ה:

קז ד מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף א:

קח ה מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קנז , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף ז:

קט ו מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קנז , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף א:

קי ז מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' שנג סעיף ד:

קיא ח (מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ח) [עי' במ"מ] , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ה בהגה"ה:

קיב ט מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה א:

דף פא עמוד אעריכה

קיג א , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ה בהג"ה:

קיד ב ג מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ב:

קטו ד מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף כ:

קטז ה מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ח:

קיז ו מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ט:

קיח ז מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ח:

קיט ח מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ו:

דף פא עמוד בעריכה

קכ א מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' כד:

קכא ב מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' כה סעיף י:

קכב ג ד מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף ז:

קכג ה טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף ה בהג"ה:

דף פב עמוד אעריכה

קכד א מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יג , ומיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ד , סמג לאוין קפב , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף כ:

קכה ב מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' כד:

קכו ג מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף כ:

קכז ד מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ו: