<< · סמ"ג · לאו · קפב · >>


מצות לאו קפב - שלא ייקח שכיר מהאוכל שעבד בו יותר מאכילתו

כתוב בפרשה תצא כי תבא בכרם רעיך ואכלת ענבים כנפשיך שבעך ואל כליך לא תתן. ותניא בב"מ [שם] בביאת פועל הבתוב מדבר וכן תניא כי תבא בכרם רעיך ואכלת ולא מוצץ ענבים ולהשליך הפסולת ענבים ולא ענבים ודבר אחר שלא יאכלם לא בפת ולא במלח בנפשך מה נפשך אם חסמת פטור אף החוסם את הפועל פטור שבעך ולא אכילה גסה ואל כליך לא תתן בשעה שאתה נותן לכלים של ב"ה אתה אוכל וזהו דווקא בשעת גמר מלאכה בשעה שאין אתה נותן לכליו של בעל הבית אי אתה אוכל כדתנן ואלו אוכלין מה"ת העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה הרי למדנו מכאן אזהרה שלא יקח הפועל יתר על אכילתו ואין לוקין על לאו זה שהרי אם עשה כן חייב לשלם.