שולחן ערוך יורה דעה רמח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן רמח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

מי חייב בה ומי ראוי לקבלה
ובו שמונה סעיפים:
אבגדהוזח

סעיף אעריכה

כל אדם חייב ליתן צדקה. אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו. ומי שנותן פחות ממה שראוי (לו) ליתן -- בית דין היו כופין אותו ומכין אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן, ויורדים לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן:

סעיף בעריכה

ממשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת:

סעיף געריכה

יתומים אין פוסקין עליהם צדקה; אפילו לפדיון שבויים; אפילו יש להם ממון הרבה. אא"כ פוסקין עליהם לכבודם כדי שיצא להם שם:

הגה: ודוקא צדקה שאין לה קצבה או שיש לה קצבה על נכסי יתומים ויכולין להמתין עד שיגדלו כגון שיש להם טבל ואינן צריכין לאכול עכשיו. אבל אם צריכים לאכול עכשיו -- מעשרין ותורמין להם. וה"ה בצדקה שיש לה קצבה כגון שהיו להם קרובים עניים והיה להם קצבה מאביהם כל שנה ושנה ואין להם לאכול רק זו או יחזרו על הפתחים ויהיה גנאי ליתומים -- האפוטרופוס שלהם נותן מנכסיהם הקצבה לקרוביהם (תשובת ר"י מינץ סימן א'):

סעיף דעריכה

גבאי צדקה אין מקבלין מהנשים ומהעבדים ומהתינוקות אלא דבר מועט אבל לא דבר גדול שחזקתו גזול או גנוב משל אחרים. וכמה הוא דבר מועט? הכל לפי עושר הבעלים ועניותם. והני מילי בסתמא אבל אם הבעל מוחה -- אפילו כל שהוא אסור לקבל מהם:

סעיף העריכה

אם האשה השכירה מלמד לבנה -- אם ידע הבעל ושתיק -- ודאי ניחא ליה במה שעשתה. אבל אם מוחה לאלתר -- אין במעשיה כלום (ואפי' אם נושאת ונותנת תוך הבית יוכל למחות בה) (ב"י בשם תשובת הרא"ש כלל י"ג):

סעיף ועריכה

בן שאוכל אצל אביו ועבד האוכל עם רבו -- נותן פרוסה לעני או לבנו של אוהבו ואינו חושש משום גזל שכך נהגו בעלי בתים:

סעיף זעריכה

אדם שוע שנותן צדקה יותר מהראוי לו או שמיצר לעצמו ונותן לגבאי כדי שלא יתבייש -- אסור לתובעו ולגבות ממנו צדקה. והגבאי שמכלימו ושואל ממנו עתיד הקב"ה ליפרע ממנו:

סעיף חעריכה

הרוצה לזכות לעצמו -- יכוף יצרו הרע וירחיב ידו. וכל דבר שהוא לשם שמים יהיה מהטוב והיפה. אם בנה בית תפלה -- יהיה נאה מבית ישיבתו. האכיל רעב -- יאכיל מהטוב והמתוק שבשולחנו. כיסה ערום -- יכסה מהיפה שבכסותו. הקדיש דבר -- יקדיש מהיפה שבנכסיו. וכן הוא אומר "כל חלב להשם":