שולחן ערוך אבן העזר ז כב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הכהנת מותרת לינשא לחלל ולגר ולמשוחרר, שלא הוזהרו כשרות להנשא לפסולי כהונה, שנאמר: "בני אהרן" ולא בנות אהרן:

מפרשים

בית שמואל

(מג) שלא הוזהרו:    אבל היכא דהוא מוזהר עליה היא גם כן מוזהרת שלא לישא אותו דנשים שוין לאנשים בכל העונשים כמו שכתב בש"ס וכבר כתבתי רס"ד חייבי לאוין כמו גר עמון להפוסקים דפליגי על הרמב"ם אם בא על בת כהן או ישראל לא נעשית זונה כיון דקדושין תופסים בה גם לא נעשית חללה דהא לאו אסורי כהונה הוא ומכל מקום אשה זו אסורה לכהונה אם בא כהן עליה הוו אשת /איסורי/ כהן ובניה חללים כמו שכתב בסמ"ג משא"כ בתה מגר כשרה לכהונה כמ"ש רס"ד:

ט"ז

באר היטב

(נא) כשרות:    אבל היכא דהוא מוזהר עליה היא ג"כ מוזהרת שלא לישא אותו דנשים שווין לאנשים בכל העונשים.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש