עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ד

דף מד עמוד אעריכה

א ה מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ד:

ב ו מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ה:

ג ז ח מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ח:

ד ט מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

ה י מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

ו כ מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א וסעיף ה:

ז ל מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף א וסעי' ד:

דף מד עמוד בעריכה

ח (א) [ רב אלפס פ"ה דב"מ דף קח ]:

ח א מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א , ומיי' פ"א מהל' שקלים הלכה ב והלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף מב , [וביו"ד] סי' שה סעי' א:

ט ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה יג:

י ג מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ו:

דף מה עמוד אעריכה

יא א ב טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף א:

יב ג מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה יד:

יג ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ה , ועי' בר"ש פ"א דדמאי משנה ב:

יד ה מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה יד:

דף מה עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א וסעי' ג:

טז ב ג מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ד וסעיף ה:

יז ד מיי' פ"ה מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה י , סמ"ג עשין קלו:

דף מו עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א וסעי' ג:

יט ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ט , וטור ושו"ע חו"מ סי' קכב סעיף א:

[יט] (ג) [ טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף ו ]:

דף מו עמוד בעריכה

כ א ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

כא ג מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ד ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצט סעיף ב:

כב ד מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

כג ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ה:

כד ו מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ד ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצט סעיף ב:

כה ז מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ח:

כו ח מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצט סעיף א:

דף מז עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ב , סמג לאוין קיג , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יט:

כח ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

כט ג מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף ב:

ל ד מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף א וסעיף ב:

לא ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף א:

לב ו מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף ב:

לג ז מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

לד ח מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ח , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף ב:

דף מז עמוד בעריכה

לה א ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ח , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף ב , ועיין בכסף משנה:

לו ג ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט:

לז ה מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה א , ומיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ד , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף א:

לח ו מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה טז[1] , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א:

דף מח עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף א:

מ ב מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קפט:

מא ג מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ח ועי' שם , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף ז:

מב ד מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ט:

מג ה ו מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה י:

מד ז מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ט:

דף מח עמוד בעריכה

מה א מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף ד:

מו ב מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א , ומיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף י:

מז ג מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ד , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף יא:

מח ד מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף י:

מט ה מיי' פ"ט מהל' שמיטין ויובלות הלכה יד , סמ"ג עשין קמט ולאוין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יב ועיין בכסף משנה:

דף מט עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"ט מהל' שמיטין ויובלות הלכה יד , סמ"ג עשין קמט ולאוין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יב:

נא ב מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף ז:

נב ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה יג:

נג ד מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ו:

נד ה ו מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף ח:

נה ז מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה ובבית יוסף , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף טו:

דף מט עמוד בעריכה

נו א מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ב:

נז ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ו ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף ה:

נח ג ד מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף ב:

נט ה מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ב והלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ב וסעיף טז:

ס ו מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ז:

סא ז ח מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ב , ועי' במגיד משנה ובלחם משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ב:

סב ט מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ב ועין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ג וסעיף ד:

סג י מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ז וסעיף ח:

דף נ עמוד אעריכה

סד א מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ג וסעיף ו:

דף נ עמוד בעריכה

סה א מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב ולאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ג:

סו ב מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ד:

סז ג מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ב:

סח ד מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ז:

דף נא עמוד אעריכה

סט א מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כג:

ע ב מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה א , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף א וסעי' ב:

עא ג מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ח , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יד:

עב ד מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ג ועי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כא:

עג ה מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ט , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ו:

דף נא עמוד בעריכה

עד א מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ג ועי' שם , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כא:

עה ב מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כז:

עו ג ד מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כא:

עז ה ו מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כח:

דף נב עמוד אעריכה

עח א מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה י , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף טז:

עט ב ג מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה יא ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יז:

פ ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה יט:

פא ה ו ז מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ד , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יח:

פב ח מיי' פ"ט מהל' כלים הלכה י:

פג ט י מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ה:

דף נב עמוד בעריכה

פד א ב מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ד , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יח:

פה ג ד ה מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה יב ועיין במגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יז:

פו ו מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה יח והלכה יט , סמ"ג עשין קלו:

פז ז מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ה , סמ"ג עשין קלו:

פח ח מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה ה:

פט ט מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א:

דף נג עמוד אעריכה

צ א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה טו:

צא ב מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה יד:

צב ג מיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה טו:

צג ד מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז:

צד ה מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יא:

צה ו מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יז והלכה כד , ומיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יא:

צו ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ , ומיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה ט והלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' קב סעיף א:

צז ח ט מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה טז:

צח י מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ג , סמ"ג עשין קלז:

דף נג עמוד בעריכה

צט א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה א והלכה ב:

ק ב ג ד מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה טז:

קא ה מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ד:

קב ו ז מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ה:

קג ח מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ז , ומיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ה:

דף נד עמוד אעריכה

קד א מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ה , ומיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה א , סמ"ג עשין קלו , ומיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כו:

קה ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה יב , ומיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ג:

קו ג מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ד , סמ"ג עשין קלו:

קז ד מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה ח , סמג עשין קלח:

קח ה מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ט:

קט ו ז ח מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה יב:

קי ט י מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ג:

קיא כ מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה א:

קיב ל מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה יח:

קיג מ מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט:

קיד נ מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ב , ומיי' פ"י מהל' תרומות הלכה טו , ומיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט:

קטו ס ע מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כג:

דף נד עמוד בעריכה

קטז א מיי' פ"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עג:

קיז ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א , סמג לאוין רנח:

קיח ג ד מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ב , סמג לאוין רנח:

קיט ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה טו , סמג לאוין רנח:

קכ ו מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ג:

קכא ז מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ב , סמג עשין קלב:

קכב ח מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ד:

קכג ט י מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ה , סמג עשין רי:

דף נה עמוד אעריכה

קכד א ב מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יא:

קכה ג ד מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף א:

קכו ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף א:

קכז ו מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה א , סמג עשין רי:

קכח ז מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף א:

קכט ח מיי' פ"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שסז סעיף א:

קל ט מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ג , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ה:

קלא י מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה יא , סמג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' ו:

קלב כ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף א:

קלג ל מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ד , סמ"ג עשין קלו:

דף נה עמוד בעריכה

קלד א מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ח , סמג עשין רי:

קלה ב מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה יא , סמג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' ז:

קלו ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , סמג לאוין רנח:

קלז ד ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א והלכה ד , סמג שם:

קלח ו מיי' שם , ומיי' פ"ה מהל' ביכורים הלכה יד והלכה טו:

קלט ז מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א והלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה א:

קמ ח מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ב , סמ"ג עשין קלז:

קמא ט מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה א , סמ"ג עשין קלו:

קמב י מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ב , סמג עשין קלב:

קמג כ מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ג , סמג עשין רי:

קמד ל מיי' פ"ז מהל' גזילה הלכה א , סמ"ג עשין עג:

קמה מ נ מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יז , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף ז:

קמו ס ע מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ח , סמ"ג עשין קלו:

קמז פ מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה ב:

דף נו עמוד אעריכה

קמח א מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ו , סמ"ג עשין קלו:

קמט ב מיי' פ"יא מהל' מעשר הלכה ב:

קנ ג מיי' פ"יד מהל' מעשר הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה א:

קנא ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג , טור י"ד סי' שלא:

קנב ה מיי' פ"יד מהל' מעשר הלכה ו:

קנג ו מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ח , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כט:

קנד ז מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה א והלכה ב , טור ח"מ סי' שנ , סמ"ג עשין עא:

קנה ח מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה א , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף לט וסעיף מ , וטור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' שא סעיף א:

דף נו עמוד בעריכה

קנו א מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ח , ומיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה יג , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף טו:

קנז ב מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה יז , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לה:

קנח ג מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה א , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף א:

קנט ד מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה טז , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לד ולא איפשיטא:

קס ה מיי' שם , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לד ומשביעין אותו שבועת היסת:

קסא ו מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה יד , ומיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ד , סמג לאוין קמב קמג קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצג סעיף ג:

קסב ז מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ה , ועיין בהשגות ובכסף משנה ובלחם משנה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רצג סעיף ד:

דף נז עמוד אעריכה

קסג א מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ח , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כט וע"ש במגיד משנה:

קסד ב מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ח , [ רב אלפס ע"ז פ"א דף שלג.]:

קסה ג מיי' פ"ב מהל' תמורה הלכה א והלכה ב:

דף נז עמוד בעריכה

קסו א מיי' פ"ז מהל' כלי מקדש הלכה ט:

קסז ב מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה ד:

קסח ג מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ט:

דף נח עמוד אעריכה

קסט א ב ג מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ט:

קע ד מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ט , ומיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ט:

קעא ה מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ח , ומיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שא סעיף א:

קעב ו מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ד , [ רב אלפס שבת פכ"ג דף עא ]:

קעג ז (מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה א) , סמג עשין פה , טור ושו"ע חו"מ סי' שא סעיף א:

קעד ח מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שא סעיף ד:

דף נח עמוד בעריכה

קעה א מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה יב , סמג לאוין קעא , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף א:

קעו ב מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף ד:

קעז ג מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה יג , סמג לאוין קעא:

קעח ד ה מיי' שם , סמג לאוין קעא , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף ד:

קעט ו ז ח מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה יח , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף א:

קפ ט י מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה יד:

קפא כ ל מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף ה:

דף נט עמוד אעריכה

קפב א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קג:

קפג ב טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף א בהג"ה:

קפד ג מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יט , סמג לאוין קעא , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף ג:

קפה ד מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה יח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף א:

קפו ה מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יט:

קפז ו מיי' פ"טז מהל' כלים הלכה ה:

דף נט עמוד בעריכה

קפח א מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה א:

קפט ב ג ד מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה טו והלכה טז , סמג לאוין קעא , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף ב:

קצ ה מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ה , סמג לאוין קע וסימן קצו , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף י:

דף ס עמוד אעריכה

קצא א מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ה , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יא:

קצב ב מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף טו:

קצג ג מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יב:

קצד ד מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יג:

קצה ה מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף טז:

קצו ו ז מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יא:

קצז ח מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף טו:

קצח ט עיין במגיד משנה שם הל' ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יד:

קצט י טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יג:

(י) מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ו:

ר כ ל מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יח:

רא מ נ מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יז:

רב ס מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף ט:

דף ס עמוד בעריכה

רג א ב ג מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ב והלכה ג , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף ט:

רד ד מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה טז , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנא סעיף ו:  1. ^ נלע"ד שצריך להגיה מיי' פ"ג הל' מכירה הלכות ד-ה. לא בדקתי בספרים מוגהים. -- ויקיעורך