שולחן ערוך חושן משפט רכח יח


שולחן ערוך

מותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם שיקנו ממנו וכן יכול למכור בזול יותר מהשער כדי שיקנו ממנו ואין בני השוק יכולים לעכב עליו. (ועיין לעיל סי' קנ"ו ס"ה):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מותר לחנוני לחלק כו':    קמ"ל שאין שאר החנונים יכולין למחות בידו וכן במכירה בזול קמ"ל דאין בני העיר יכולין למחות בידו לאמר שמקלקל ומזיל השער:באר היטב

▲ חזור לראש