שולחן ערוך חושן משפט רכח יז


שולחן ערוך

מותר לברור הפסולת מתוך הגריסים ומן הקטניות כדי שיראו יפים שזהו דבר הנראה לעין ויכול הלוקח לראות ולהבין כמה שוים יותר בשביל שהוציא מהם הפסולת ובלבד שלא יברור העליוני' ויניח הפסולת בתחתונים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ויכול הלוקח לראות ולהבין כו':    הטור מסיים בזה ז"ל וטוב לו לעלות בדמיה כדי שלא יצטרך לטרוח ולבררם:באר היטב

(י) ולהבין:    הטור מסיים בזה ז"ל וטוב לו לעלות בדמים כדי שלא יצטרך לטרוח ולבררן. שם.

פירושים נוספים

▲ חזור לראש