עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ב

דף כא עמוד א עריכה

א ה מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ז':

ב ו מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ו':

ג ז מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט':

ד ח מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ו':

ה ט מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט"ו:

ו י כ מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ז':

ז ל מ נ מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ז':

דף כא עמוד ב עריכה

ח א מיי' פי"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה ה', סמג עשין סי' עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ג':

ט ב ג מיי' פ"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה י', סמג עשין עא, טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ה סעיף א':

י ד ה מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', ועיין בכסף משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ג':

יא ו מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ג':

יב ז מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה י"א:

יג ח מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה כ"א:

יד ט מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה כ"ד, ומיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ו':

דף כב עמוד א עריכה

טו א מיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה א', טור ח"מ סי' רנט:

טז ב ג ד מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ג':

יז ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א':

יח ו (מיי' פי"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה ב'):

דף כב עמוד ב עריכה

יט א מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה ב', ומיי' פי"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה א':

כ ב מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ז':

כא ג ד מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ו':

כב ה מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ח':

כג ו מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח':

כד ז ח מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה י', ומיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ה', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט', וטור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ז':

דף כג עמוד א עריכה

כה א מיי' פי"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ה':

כו ב מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט':

דף כג עמוד ב עריכה

כז א מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ג' וסעיף ו:

כח ב ג ד מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ה', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ז':

כט ה מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ח' וסעיף טו:

ל ו מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט' בהג"ה:

לא ז מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט"ו:

לב ח מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט' בהג"ה:

לג ט י מיי' פי"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף כ"א:

דף כד עמוד א עריכה

לד א מיי' פי"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף כ"א:

לה ב מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט"ז:

לו ג מיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ז':

לז ד ה ו מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ג' וע"ש:

דף כד עמוד ב עריכה

לח א ב מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', ומיי' פי"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ח, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ט סעיף י"ז:

לט ג טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ז', וטור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ט סעיף י"ז:

מ ד ה מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ז', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ה':

מא ו מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ו':

מב ז מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ב, סמג לאוין קמג, טור ושו"ע יו"ד סי' ס"ג סעיף א':

מג ח טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ו':

מד ט מיי' פ"ד מהל' שחיטה הלכה ח', ועיין שם בכסף משנה, סמג לאוין קמג, טור ושו"ע יו"ד סי' א' סעיף ד':

מה י טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ו':

מו כ מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י':

מז ל מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף כ':

מח מ מיי' פט"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י':

מט נ מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"א:

דף כה עמוד א עריכה

נ א מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ב:

נא ב מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ט':

נב ג מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ח':

נג ד מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ט:

נד ה מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ג', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף כ':

נה ו מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ט:

נו ז מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה י"א, סמג שם:

נז ח ט מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה י"ד, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ט:

נח י מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ב:

נט כ מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"א:

ס ל מ מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ב:

דף כה עמוד ב עריכה

סא א ב מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ב:

סב ג ד מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ג:

סג ה מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ו', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף י':

סד ו מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף י"א:

סה ז ח מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף י':

סו ט מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה א' ועי' בהשגות, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ט':

סז י מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף י"א:

סח כ מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"א, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"א סעיף ד':

סט ל מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף י"א:

ע מ נ מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ט', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף א':

עא ס מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה י"א, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ג':

דף כו עמוד א עריכה

עב א מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ז', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף א':

עג ב ג מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ט' והלכה י, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ב':

עד ד מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף א':

עה ה מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה י':

עו ו ז מיי' פט"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ג':

דף כו עמוד ב עריכה

עז א מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה ח', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ב' וסעיף ד:

עח ב ג ד מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה ו' והלכה ז, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף א':

עט ה מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ד:

פ ו מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ד' והלכה ה, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ה':

פא ז מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ז:

פב ח מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ה':

דף כז עמוד א עריכה

פג א ב מיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ו', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ז:

פד ג מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה א':

פה ד מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה א', וסמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ג':

פו ה מיי' פי"ד מהל' אבידה הלכה א', וסמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף י"ח:

פז ו מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ז:

פח ז מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ה':

פט ח מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"ב, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף א':

צ ט י מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף א':

דף כז עמוד ב עריכה

צא א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה י"א, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ב סעיף ד':

צב ב ג מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה כ"א, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף כ"ד:

צג ד ה מיי' פ"ג שם [דין זה לא נזכר ברמב"ם ועיין בב"י סי' קלב שתמה עליו], סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ב סעיף ד':

צד ו מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף כ"ד:

דף כח עמוד א עריכה

צה א מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ה':

צו ב מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ו', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ח':

צז ג מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ט':

צח ד מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י':

צט ה מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"א:

ק ו מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ב:

קא ז מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ד:

קב ח מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ג:

קג ט י כ מיי' פי"ח מהל' אבידה הלכה ו' והלכה ז, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ג:

קד ל מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה ח', סמ"ג עשין עד:

קה מ מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף א':

קו נ מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ד':

קז ס מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ח':

דף כח עמוד ב עריכה

קח א ב מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ג':

קט ג מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמג שם:

קי ד מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ה':

קיא ה ו מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ה':

קיב ז מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ו':

קיג ח טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ט סעיף א':

קיד ט מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ב:

קטו י כ מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ה:

קטז ל מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ב:

קיז מ מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ג:

קיח נ מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ו, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ב:

קיט ס מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ד:

קכ ע מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ג:

קכא פ מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ד:

דף כט עמוד א עריכה

קכב א מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ט"ז:

קכג ב ג מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ה:

דף כט עמוד ב עריכה

קכד א מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ח, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"ה:

קכה ב מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ':

קכו ג מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ח:

קכז ד ה מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ט:

קכח ו מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ג סעיף א':

קכט ז ח מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ד, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף כ"א, [ רב אלפס כאן, ובהלכות תפילין דף עה. ]:

קל ט מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ב:

קלא י מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', ומיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד וסימן פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף כ':

קלב כ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ב:

קלג ל מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ז סעיף ד':

קלד מ מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', סמג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף כ':

קלה נ ס ע מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, ומיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ח, וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף כ"א:

דף ל עמוד א עריכה

קלו א מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ח:

קלז ב ג ד מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ג', ומיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז', סמג עשין עח ועשה רלב:

קלח ה ו ז ח מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ט:

קלט ט י מיי' פי"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, ומיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף כ"א וסעיף כב:

קמ כ מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ח, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ב':

קמא ל מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ג סעיף א':

קמב מ מיי' פי"ב מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א':

קמג נ מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ח, ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט"ו:

דף ל עמוד ב עריכה

קמד א ב מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג והלכה יד, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ג סעיף ב':

קמה ג מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ג סעיף א':

קמו ד מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ד', סמג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ג':

קמז ה מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ג סעיף ה':

קמח ו מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"ז, ומיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ד', סמ"ג עשין עד ועשה פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ג סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ג':

קמט ז מיי' פי"ד מהל' אבילות הלכה ד', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ה סעיף ב':

קנ ח מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"א סעיף א':

קנא ט מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף ב':

קנב י כ ל מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ה:

קנג מ מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"א סעיף א':

דף לא עמוד א עריכה

קנד א ב מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ב' והלכה ה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ט':

קנה ג ד מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה כ', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ט סעיף ט':

קנו ה ו ז ח מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ג' והלכה ד, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"א סעיף ב':

קנז ט י מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"ד והלכה טו, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף א':

קנח כ מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה י', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, ומיי' פ"א מהל' גזילה הלכה ח', סמג עשין עא, טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ה סעיף א':

קנט ל מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף א':

קס מ מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה ה', סמג עשין סה, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ב סעיף ה':

קסא נ מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה י"ט:

קסב ס ע מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ז', סמג עשין יא:

קסג פ צ מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ח', סמג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ז':

דף לא עמוד ב עריכה

קסד א מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ח':

קסה ב ג מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ה', סמג לאוין קפז, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ז סעיף ט"ז:

קסו ד ה מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י"ג, סמג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ז סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ח סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף ג':

קסז ו מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ד, סמג עשין פד:

קסח ז מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ט', סמג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ג סעיף י':

קסט ח מיי' פי"ב מהל' גזילה ואבידה הלכה ד', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ה:

קע ט מיי' פ"ה מהל' שלוחין ושותפין הלכה ט', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ו סעיף י"ז:

דף לב עמוד א עריכה

קעא א ב מיי' פי"ז מהל' אישות הלכה י"ג, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ג סעיף א':

קעב ג מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ה', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"א סעיף ג':

קעג ד מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"ח, ומיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ג', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ב':

קעד ה מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"ט, ומיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י"ב, סמ"ג עשין עד וסימן עה, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ו סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ט"ו:

קעה ו מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ה', סמג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ד':

קעו ז ח מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ז':

קעז ט מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ה', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"א סעיף ג':

קעח י טור ושו"ע חו"מ סי' רס"א סעיף ג' בהג"ה:

קעט כ מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ז', סמג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ו':

דף לב עמוד ב עריכה

קפ א מיי' פי"ג מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה א', סמג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף א':

קפא ב ג מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ט', ועיין בכסף משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ט':

קפב ד מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ח':

קפג ה מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה י"ג, ועיין בכסף משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ט' בהג"ה:

קפד ו מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ט' ועיין בהנ"ל, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ט':

קפה ז מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ח':

קפו ח מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף י':

קפז ט מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף י"א:

דף לג עמוד א עריכה

קפח א מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ו', סמג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ה':

קפט ב מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ד':

קצ ג מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ו':

קצא ד מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ח', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א':

קצב ה ו מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ד:

קצג ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ד:

קצד ח ט מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א', ומיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ח, סמ"ג עשין עד וסימן קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ד, וטור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ט':

קצה י מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ה':

קצו כ טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א':

קצז ל מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ט', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל':

קצח מ מיי' פ"ה מהל' ת"ת[1], ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"א, סמג עשה יב ועשה עד ועשה פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל', וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ז' וסעיף ח:

קצט נ מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף ב':

ר ס מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה י"א, סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ד':

  1. ^ לא ראיתי ציון בעין משפט דפוס ווילנא להלכה ספציפי. מן הסתם הכוונה להלכה ט בעניין תלמיד חבר -- ויקיעורך