פתיחת התפריט הראשי

דף כא עמוד אעריכה

דף כא עמוד בעריכה

דף כב עמוד אעריכה

דף כב עמוד בעריכה

דף כג עמוד אעריכה

דף כג עמוד בעריכה

דף כד עמוד אעריכה

דף כד עמוד בעריכה

לח א ב מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , ומיי' פ"יב מהל' מאכלות אסורות הלכה כח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יז:

לט ג טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יז:

מ ד ה מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ה:

מא ו מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ו:

מב ז מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יב , סמג לאוין קמג , טור ושו"ע יו"ד סי' סג סעיף א:

מג ח טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ו:

מד ט מיי' פ"ד מהל' שחיטה הלכה ח , ועיין שם בכסף משנה , סמג לאוין קמג , טור ושו"ע יו"ד סי' א סעיף ד:

מה י טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ו:

מו כ מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף י:

מז ל מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף כ:

מח מ מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף י:

מט נ מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יא:

דף כה עמוד אעריכה

דף כה עמוד בעריכה

דף כו עמוד אעריכה

דף כו עמוד בעריכה

דף כז עמוד אעריכה

דף כז עמוד בעריכה

דף כח עמוד אעריכה

דף כח עמוד בעריכה

קח א ב מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ג:

קט ג מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמג שם:

קי ד מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ה:

קיא ה ו מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ה:

קיב ז מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ו:

קיג ח טור ושו"ע חו"מ סי' כט סעיף א:

קיד ט מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כב:

קטו י כ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כה:

קטז ל מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כב:

קיז מ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כג:

קיח נ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כב:

קיט ס מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כד:

קכ ע מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כג:

קכא פ מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כד:

דף כט עמוד אעריכה

דף כט עמוד בעריכה

קכד א מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כה:

קכה ב מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כ:

קכו ג מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יח:

קכז ד ה מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יט:

קכח ו מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף א:

קכט ז ח מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כא , [ רב אלפס כאן , ובהלכות תפילין דף עה. ]:

קל ט מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שמב:

קלא י מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , ומיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד וסימן פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף כ:

קלב כ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' שמב:

קלג ל מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שז סעיף ד:

קלד מ מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף כ:

קלה נ ס ע מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , ומיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יח , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף כא:

דף ל עמוד אעריכה

דף ל עמוד בעריכה

דף לא עמוד אעריכה

דף לא עמוד בעריכה

דף לב עמוד אעריכה

דף לב עמוד בעריכה

דף לג עמוד אעריכה

קפח א מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ו , סמג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ה:

קפט ב מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ד:

קצ ג מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ו:

קצא ד מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א:

קצב ה ו מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לד:

קצג ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לד:

קצד ח ט מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א , ומיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יח , סמ"ג עשין עד וסימן קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לד , וטור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ט:

קצה י מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ה:

קצו כ טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א:

קצז ל מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ט , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ל:

קצח מ מיי' פ"ה מהל' ת"ת[1] , ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , סמג עשה יב ועשה עד ועשה פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ל , וטור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ז וסעיף ח:

קצט נ מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ב:

ר ס מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה יא , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ד:

  1. ^ לא ראיתי ציון בעין משפט דפוס ווילנא להלכה ספציפי. מן הסתם הכוונה להלכה ט בעניין תלמיד חבר -- ויקיעורך