עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ב

דף כא עמוד אעריכה

א ה מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ז:

ב ו מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ו:

ג ז מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ט:

ד ח מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ו:

ה ט מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף טו:

ו י כ מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ז:

ז ל מ נ מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ז:

דף כא עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"יד מהל' גזילה ואבידה הלכה ה , סמג עשין סי' עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ג:

ט ב ג מיי' פ"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה י , סמג עשין עא , טור ושו"ע חו"מ סי' שנה סעיף א:

י ד ה מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , ועיין בכסף משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ג:

יא ו מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ג:

יב ז מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה יא:

יג ח מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה כא:

יד ט מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה כד , ומיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ו:

דף כב עמוד אעריכה

טו א מיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה א , טור ח"מ סי' רנט:

טז ב ג ד מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ג:

יז ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א:

יח ו (מיי' פ"יב מהל' טומאת אוכלין הלכה ב):

דף כב עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה ב , ומיי' פ"יב מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

כ ב מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה י , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ז:

כא ג ד מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ו:

כב ה מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ח:

כג ו מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח:

כד ז ח מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה י , ומיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ט , וטור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ז:

דף כג עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"יד מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ה:

כו ב מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ט:

דף כג עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ג וסעיף ו:

כח ב ג ד מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ז:

כט ה מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ח וסעיף טו:

ל ו מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ט בהג"ה:

לא ז מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף טו:

לב ח מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ט בהג"ה:

לג ט י מיי' פ"יד מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף כא:

דף כד עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"יד מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף כא:

לה ב מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף טז:

לו ג מיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ב, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ז:

לז ד ה ו מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ג וע"ש:

דף כד עמוד בעריכה

לח א ב מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , ומיי' פ"יב מהל' מאכלות אסורות הלכה כח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יז:

לט ג טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יז:

מ ד ה מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ה:

מא ו מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ו:

מב ז מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יב , סמג לאוין קמג , טור ושו"ע יו"ד סי' סג סעיף א:

מג ח טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ו:

מד ט מיי' פ"ד מהל' שחיטה הלכה ח , ועיין שם בכסף משנה , סמג לאוין קמג , טור ושו"ע יו"ד סי' א סעיף ד:

מה י טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ו:

מו כ מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף י:

מז ל מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף כ:

מח מ מיי' פ"טו מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף י:

מט נ מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יא:

דף כה עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יב:

נא ב מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה י , סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ט:

נב ג מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ח:

נג ד מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יט:

נד ה מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף כ:

נה ו מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה טו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יט:

נו ז מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה יא , סמג שם:

נז ח ט מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה יד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יט:

נח י מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ב , סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יב:

נט כ מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יא:

ס ל מ מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יב:

דף כה עמוד בעריכה

סא א ב מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יב:

סב ג ד מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יג:

סג ה מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף י:

סד ו מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף יא:

סה ז ח מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף י:

סו ט מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה א ועי' בהשגות , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ט:

סז י מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף יא:

סח כ מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יא , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסא סעיף ד:

סט ל מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף יא:

ע מ נ מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ט , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף א:

עא ס מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה יא , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ג:

דף כו עמוד אעריכה

עב א מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף א:

עג ב ג מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ט והלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ב:

עד ד מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף א:

עה ה מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה י:

עו ו ז מיי' פ"טז מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ג:

דף כו עמוד בעריכה

עז א מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה ח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ב וסעיף ד:

עח ב ג ד מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה ו והלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף א:

עט ה מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יד:

פ ו מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ד והלכה ה , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ה:

פא ז מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יז:

פב ח מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ה:

דף כז עמוד אעריכה

פג א ב מיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה ו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יז:

פד ג מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה א:

פה ד מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה א , וסמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף ג:

פו ה מיי' פ"יד מהל' אבידה הלכה א , וסמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יח:

פז ו מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יז:

פח ז מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ה:

פט ח מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף א:

צ ט י מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסב סעיף א:

דף כז עמוד בעריכה

צא א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה יא , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד:

צב ב ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כא , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כד:

צג ד ה מיי' פ"ג שם [דין זה לא נזכר ברמב"ם ועיין בב"י סי' קלב שתמה עליו] , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד:

צד ו מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כד:

דף כח עמוד אעריכה

צה א מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ה:

צו ב מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ח:

צז ג מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ט:

צח ד מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף י:

צט ה מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יא:

ק ו מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יב:

קא ז מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יד:

קב ח מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יג:

קג ט י כ מיי' פ"יח מהל' אבידה הלכה ו והלכה ז , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע אה"ע סי' קנג:

קד ל מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ח , סמ"ג עשין עד:

קה מ מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טז , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף א:

קו נ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ד:

קז ס מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ח:

דף כח עמוד בעריכה

קח א ב מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ג:

קט ג מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמג שם:

קי ד מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ה:

קיא ה ו מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ה:

קיב ז מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ו:

קיג ח טור ושו"ע חו"מ סי' כט סעיף א:

קיד ט מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כב:

קטו י כ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כה:

קטז ל מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כב:

קיז מ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כג:

קיח נ מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כב:

קיט ס מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כד:

קכ ע מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כג:

קכא פ מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כד:

דף כט עמוד אעריכה

קכב א מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה י , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף טז:

קכג ב ג מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כה:

דף כט עמוד בעריכה

קכד א מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כה:

קכה ב מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כ:

קכו ג מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יח:

קכז ד ה מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יט:

קכח ו מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף א:

קכט ז ח מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כא , [ רב אלפס כאן , ובהלכות תפילין דף עה. ]:

קל ט מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שמב:

קלא י מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , ומיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד וסימן פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף כ:

קלב כ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' שמב:

קלג ל מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שז סעיף ד:

קלד מ מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף כ:

קלה נ ס ע מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , ומיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יח , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף כא:

דף ל עמוד אעריכה

קלו א מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יא , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יח:

קלז ב ג ד מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ג , ומיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז , סמג עשין עח ועשה רלב:

קלח ה ו ז ח מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יט:

קלט ט י מיי' פ"יג מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , ומיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף כא וסעיף כב:

קמ כ מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ב:

קמא ל מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף א:

קמב מ מיי' פ"יב מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א:

קמג נ מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יח , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה טו:

דף ל עמוד בעריכה

קמד א ב מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יג והלכה יד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף ב:

קמה ג מיי' פ"יא מהל' גזילה ואבידה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף א:

קמו ד מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ד , סמג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ג:

קמז ה מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעג סעיף ה:

קמח ו מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יז , ומיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ד , סמ"ג עשין עד ועשה פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ג:

קמט ז מיי' פ"יד מהל' אבילות הלכה ד , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלה סעיף ב:

קנ ח מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסא סעיף א:

קנא ט מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ב:

קנב י כ ל מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסה:

קנג מ מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסא סעיף א:

דף לא עמוד אעריכה

קנד א ב מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ב והלכה ה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ט:

קנה ג ד מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנט סעיף ט:

קנו ה ו ז ח מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ג והלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסא סעיף ב:

קנז ט י מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יד והלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף א:

קנח כ מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה י , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"א מהל' גזילה הלכה ח , סמג עשין עא , טור ושו"ע חו"מ סי' שנה סעיף א:

קנט ל מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה טז , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף א:

קס מ מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה ה , סמג עשין סה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצב סעיף ה:

קסא נ מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה יט:

קסב ס ע מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ז , סמג עשין יא:

קסג פ צ מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ח , סמג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ז:

דף לא עמוד בעריכה

קסד א מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ח:

קסה ב ג מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמג לאוין קפז , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף טז:

קסו ד ה מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה יג , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמז סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמח סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רנא סעיף ג:

קסז ו מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה יד , סמג עשין פד:

קסח ז מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ט , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנג סעיף י:

קסט ח מיי' פ"יב מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסה:

קע ט מיי' פ"ה מהל' שלוחין ושותפין הלכה ט , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף יז:

דף לב עמוד אעריכה

קעא א ב מיי' פ"יז מהל' אישות הלכה יג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קג סעיף א:

קעב ג מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסא סעיף ג:

קעג ד מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יח , ומיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ב:

קעד ה מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יט , ומיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה יב , סמ"ג עשין עד וסימן עה , טור ושו"ע חו"מ סי' רסו סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף טו:

קעה ו מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ה , סמג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ד:

קעו ז ח מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ז:

קעז ט מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסא סעיף ג:

קעח י טור ושו"ע חו"מ סי' רסא סעיף ג בהג"ה:

קעט כ מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ז , סמג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ו:

דף לב עמוד בעריכה

קפ א מיי' פ"יג מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה א , סמג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף א:

קפא ב ג מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ט , ועיין בכסף משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ט:

קפב ד מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ח:

קפג ה מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה יג , ועיין בכסף משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ט בהג"ה:

קפד ו מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ט ועיין בהנ"ל , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ט:

קפה ז מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ח:

קפו ח מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף י:

קפז ט מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף יא:

דף לג עמוד אעריכה

קפח א מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ו , סמג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ה:

קפט ב מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ד:

קצ ג מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ו:

קצא ד מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א:

קצב ה ו מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לד:

קצג ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לד:

קצד ח ט מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א , ומיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יח , סמ"ג עשין עד וסימן קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לד , וטור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ט:

קצה י מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ה:

קצו כ טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א:

קצז ל מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ט , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ל:

קצח מ מיי' פ"ה מהל' ת"ת[1] , ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , סמג עשה יב ועשה עד ועשה פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ל , וטור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ז וסעיף ח:

קצט נ מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ב:

ר ס מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה יא , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ד:

  1. ^ לא ראיתי ציון בעין משפט דפוס ווילנא להלכה ספציפי. מן הסתם הכוונה להלכה ט בעניין תלמיד חבר -- ויקיעורך