פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רמז א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מצות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד, וכמה פעמים נצטוינו בה במצות עשה. ויש לא תעשה במעלים עיניו ממנו שנאמר (דברים, טו) "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך". וכל המעלים עיניו ממנה נקרא 'בליעל' וכאילו עובד אלילים. ומאד יש ליזהר בה כי אפשר שיבא לידי שפיכות דמים שימות העני המבקש אם לא יתן לו מיד כעובדא דנחום איש גם זו:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) דנחום איש גם זו. בפ' ג' דתענית (דף כ"א ע"א) ע"ש. בירושלמי פ' אלמנה ניזונית ובמדרש רבה סדר בראשית פרשה י"ז איתא שר' יוסי נתן צדקה ופרנסה לאשתו המגורשת ע"ש ומבשרך לא תתעלם:באר היטב

(א) דנחום:    בפ"ג דתענית דף כ"א ע"ש ובמדרש רבה סדר בראשית איתא שר' יוסי נתן צדקה ופרנסה לאשתו המגורשת ע"ש ומבשרך לא תתעלם.▲ חזור לראש