שולחן ערוך חושן משפט רסג ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין – מחזיר את האבידה בכל מקום, ואף על פי שאינה לפי כבודו.

הגה: ויש חולקין ואוסרין להחזיר, הואיל ואינו לפי כבודו, אלא אם רוצה ליכנס לפנים מן השורה ישלם מכיסו.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ואוסרין להחזיר:    כבר כתבתי בשם הרא"ש דכתב דאסור לזקן לזלזל בכבוד תורתו כיון דלא חייבתו התורה בזה:

ישלם מכיסו:    בגמ' מייתי עובדא מרבי ישמעאל ברבי יוסי דפגע בההוא גברא דדרי פותכי דעצים א"ל דרי לי אמר ליה כמה שווין אמר ליה פלגא דזוזי יהיב ליה פלגא דזוזי כו' עד ואפקריה ע"ש ובסי' רע"ב ס"ט הביאו הטור ע"ש:


ט"ז

באר היטב

(ג) ואוסרין:    דאסור לזקן לזלזל בכבוד תורתו כיון דלא חייבתו התורה בזה כן כתב הרא"ש. שם.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש