פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רסג א


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

מצא שק או קופה, אם היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו – אינו חייב ליטפל בהם. ואומד דעתו: אילו היו שלו אם היה מחזירן לעצמו – כך חייב להחזיר של חבֵרו. ואם לא היה מוחל על כבודו אפילו היו שלו – כך בשל חבֵרו אינו חייב להחזיר.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אינו חייב ליטפל בהן ילפינן מדכתיב והתעלמת:    ודרשינן בגמרא פעמים שמותר לך להתעלם כגון זה שכתב המחבר:

ואומד דעתו כו':    פי' אם היו מונחין במקום דיש לחוש שיגנבו או יתאבדו לא היה בוש מחמת הזיקו והי' מטפל בהן להכניסן ועד"ר:באר היטב

(א) לעצמו:    פי' אם היו מונחין במקום שיש לחוש שיגנבו או יאבדו לא היה בוש מחמת היזק והיה מטפל בהן להכניסן. סמ"ע.▲ חזור לראש