שולחן ערוך אבן העזר קג

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן קג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

אלמנה שמוכרת נכסים לכתבתה, אם צריכה למכר על פי בית דין
ובו שמונה סעיפים:
אבגדהוזח
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

  • סימן זה נכתב בכתיב חסר. יש להפוך כל המילים החסרות לכתיב מלא ולמחוק תבנית בעבודה והודעה זו

סעיף אעריכה

אלמנה, בין מן הארוסין אם כתב לה כתבה, בין מן הנשואין, מוכרת מנכסי בעלה לגבות כתבתה שלא בבית דין ושלא בהכרזה, לא שנא אם מוכרת לגבות כל כתבתה ביחד, לא שנא אם מוכרת שלשה או ארבעה פעמים לגבות מעט מעט בכל פעם, מוכרת שלא בבית דין ממחים, אבל צריכה בית דין הדיוטות שלשה אנשים נאמנים בקיאים בשומת קרקע.

הגה: ודוקא עקר הכתבה והתוספת, אבל אינה מוכרת שלא בבית דין לגבות נדוניתא, דאינו רק כחוב בעלמא (בית יוסף בשם הריטב"א פרק אלמנה נזונית).

אם מכרה בינה לבין עצמה שוה בשוה, מכרה קים. ויש חולקים:

סעיף בעריכה

אחריות המכר על היתומים, בין אם תמכר היא או בית דין.

ולכן אף אם מכרו בית דין בטעות, כגון שהאשה מחלה הכתבה ליתומים בסתר, אין היתומים יכולין לטרף מן הלוקח (תשובת הרא"ש כלל ס"ג):

סעיף געריכה

גרושה, לא תמכר אלא בבית דין ממחים. ואלמנה נמי, אם נשאת, לא תמכר אלא בבית דין ממחים:

סעיף דעריכה

אם בית דין מוכרים ונותנים לה, אינה נשבעת שלא זלזלה בנכסים, אלא נשבעת שלא אתפסה צררי ושלא תפסה היא משלו (טור). אבל אם היא בעצמה מוכרת, צריכה לכלל בשבועתה שלא זלזלה בנכסים:

סעיף העריכה

אלמנה ששמה ולקחתו לעצמה, אינו כלום, אפלו הכריזו עליו, אלא אם כן היו בשומא בית דין הדיוטות. ויש אומרים שאינו כלום עד שיהיו שם בית דין ממחים:

סעיף ועריכה

אלמנה שהיתה כתבתה מאתים, ומכרה שוה מאה במאתים או שוה מאתים במאה, נתקבלה כתבתה:

סעיף זעריכה

היתה כתבתה מאה ומכרה שוה מאה ודינר במאה, מכרה בטל. ואפלו היא אומרת: אני אחזיר את הדינר ליורשים:

סעיף חעריכה

היתה כתבתה ארבע מאות זוז, ומכרה לזה מנה שוה בשוה, וכן לשני, וכן לשלישי, ומכרה לרביעי שוה מנה ודינר, במנה של רביעי בלבד מכרה בטל: