פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מצות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד, וכמה פעמים נצטוינו בה במצות עשה. ויש לא תעשה במעלים עיניו ממנו שנאמר (דברים, טו) "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך". וכל המעלים עיניו ממנה נקרא 'בליעל' וכאילו עובד אלילים. ומאד יש ליזהר בה כי אפשר שיבא לידי שפיכות דמים שימות העני המבקש אם לא יתן לו מיד כעובדא דנחום איש גם זו:

סעיף בעריכה

לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה שנאמר (ישעיהו לב, יז) "והיה מעשה הצדקה שלום":

סעיף געריכה

כל המרחם על העניים הקב"ה מרחם עליו:

הגה: ויתן האדם על לבו שהוא מבקש כל שעה פרנסתו מהקב"ה וכמו שהוא מבקש שהקב"ה ישמע שועתו כך הוא ישמע שועת עניים. גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם שיבא הוא או בנו או בן בנו לידי מדה זו וכל המרחם על אחרים מרחמין עליו (מלשון הטור):

סעיף דעריכה

הצדקה דוחה את הגזירות הקשות וברעב תציל ממות כמו שאירע לצרפית:

הגה: והיא מעשרת. ואסור לנסות הקב"ה כי אם בדבר זה שנאמר "ובחנוני נא בזאת וגו'" (טור מגמרא פ"ק דתענית). וי"א דוקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקב"ה אבל לא בשאר צדקה (ב"י דכך משמע מש"ס שם):