פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רסב יא


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

המוצא מעות מפוזרים הרי אלו שלו אפי' היו מקצת מטבעות זה על גב זה הרי הם כמפוזרים אבל אם מצא צבור מעות חייב להכריז:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מעות מפוזרות הרי הן שלו:    דידע בנפילתן מיד כמ"ש בסעיף ו':

צבור מעות כו':    דודאי הניחו שם ויש סימן במנין ובמקום שהונחו שם דהמוצאן אינו מזיזן ממקומן:באר היטב

(יד) מעות:    דידע בנפילתן מיד כמ"ש בס"ו. שם.


(טו) צבור:    דודאי הונחהו שם ויש סי' במנין ובמקום שהונחו שם דהמוצאן אינו מזיזן ממקומן. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש