עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

אזהרה בכלל דיני שבת, כתב המיי' פ"א מהל' שבת הלכה ג' וז"ל כל מקום שנאמר שהעושה דבר זה פטור הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת ואיסורו מדברי סופרים:

א א מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ט', ופי"ג שם הלכה ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ז:

ב ב מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ז':

דף ג עמוד א עריכה

ג א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ז:

ד ב מיי' שם הל' ח:

דף ג עמוד ב עריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ו':

ו ב ג מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה כ', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ח וע"ש:

דף ד עמוד א עריכה

ז א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה י"ט, ופ"ב מהל' שגגות הלכה א, סמג עשין ריג:

ח ב מיי' (פ"ג שם הל' י"ח) פ"ט הל' ה', (ופ' כ"ב הלכה א), סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ו':

ט ג מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה א', ופי"ד הלכה יד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י"ט, וטור סי' שמח:

דף ה עמוד א עריכה

י א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ב':

יא ב ג ד מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ט"ו:

דף ה עמוד ב עריכה

יב א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כ"א, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ב סעיף א':

יג ב מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ב סעיף ב':

יד ג ד ה ו מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה ג':

טו ז ח מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ח':

טז ט מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה י':

יז י מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה י"ב:

דף ו עמוד א עריכה

יח א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ו סעיף א':

יט ב מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה א', וסמג שם, טוש"ע א"ח שם:

כ ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ו סעיף ב':

כא ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף ז':

כב ה מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ב':

כג ו מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י"ד:

כד ז מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"א, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ו סעיף ב':

כה ח מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ו סעיף א':

כו ט מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ה', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף א':

כז י מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ד סעיף ב':

דף ו עמוד ב עריכה

כח א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ג:

כט ב מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה א':

ל ג ד מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו':

דף ז עמוד א עריכה

לא א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ו, וטור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח:

לב ב ג מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י"ד:

לג ד מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ו':

לד ה ו מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י':

לה ז ח מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י"א:

דף ז עמוד ב עריכה

לו א ב טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף ט"ו:

לז ג מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף ד':

לח ד מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י"ג:

לט ה מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י':

מ ו מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף ה':

דף ח עמוד א עריכה

מא א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ז:

מב ב מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף ו':

מג ג מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ט, סמ"ג לאוין סה:

מד ד מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י':

מה ה טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י"א:

דף ח עמוד ב עריכה

מו א מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף ב':

מז ב מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ז סעיף כ"ב, וטור ושו"ע או"ח סי' שמ"ב:

מח ג מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה כ"ד:

מט ד ממיי' פי"ג מהל' שבת הלכה י"א:

נ ה מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה י"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ו סעיף א':

נא ו מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ט"ו:

נב ז מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה י"ד:

דף ט עמוד א עריכה

נב א ש"ע א"ח סי' שמו סעיף ג בהג"ה:

דף ט עמוד ב עריכה

נג א מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ב סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' ה' סעיף ד':

נד ב ש"ע א"ח סי' רלה סעיף ב:

נה ג ד מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ה' והלכה ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ב סעיף ב':

דף י עמוד א עריכה

נז א טור ושו"ע או"ח סי' צ"א סעיף ב':

נח ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"א סעיף ה':

נט ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"א סעיף ו':

ס ד מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ה סעיף ג':

סא ה מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ד', ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' צ"א סעיף ו' בהג"ה, וטור ושו"ע או"ח סי' כ"ד סעיף א':

סב ו מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ז', ומיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ו', סמג עשין צז, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ב סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' ה' סעיף ה':

סג ז מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה א', סמג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' ה' סעיף ג':

סד ח ט טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ז:

סד י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ד (י) מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ג סעיף א':

סה כ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ד, וטור ושו"ע או"ח סי' מ"ה סעיף ב', [ ברי"ף כאן, ובפ"ג דברכות ד' כ., וכן ברא"ש כאן, ושם סי' נז ]

דף י עמוד ב עריכה

סו א מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ה סעיף ב':

סז ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י"ג, סמג עשין צו, טור ח"מ סי' רפב:

דף יא עמוד א עריכה

סח א מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ק"נ סעיף ב':

סט ב טוש"ע שם:

ע ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י"ב, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע או"ח סי' ר"כ סעיף ב', [ וברי"ף כאן, ובפ"ק דתענית ד' קע"ב., וברא"ש כאן, ובפ"ט דברכות סי' ה', ובפ"ק דתעני' סי' טז ]:

עא ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ח סעיף ב':

עב ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ח סעיף ד':

עג ו מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ט"ז, סמג לאוין רמב, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ח סעיף ב':

עד ז ח מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ח', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ו סעיף ב':

עה ט מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ה':

עו י מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף ו':

עז כ מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף א':

דף יא עמוד ב עריכה

עח א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ב', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף א':

עט ב מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה ט"ז:

פ ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף ו':

פא ד ה מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"א, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף י"ב:

פב ו מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף י"ג:

פג ז מיי' פי"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה ג':

דף יב עמוד א עריכה

פב א מיי' פי"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה ח':

פג ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף ו':

פד ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ד, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' כ"ח סעיף א':

פה ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף ז':

פו ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף א':

פז ו מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף י"א:

פח ז ח מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ט':

פט ט מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ו סעיף ו', וטור ושו"ע או"ח סי' רפ"ז:

דף יב עמוד ב עריכה

צ א ב מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ז, וטור ושו"ע יו"ד סי' של"ה סעיף ו':

צא ג טור ושו"ע או"ח סי' ק"א סעיף ד':

צב ד טור ושו"ע יו"ד סי' של"ה סעיף ה':

צג ה מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ו', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ה סעיף ג':

צד ו מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"ד, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף א':

צה ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף ב' וסעיף ג:

צו ח טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף ה':

צז ט טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף ד':

צח י כ מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף י"ב:

צט ל מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף ט' וסעיף י:

דף יג עמוד א עריכה

ק א ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף ז':

קא ג מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, ומיי' פט"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה י"א, סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף ג':

קב ד מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף ו':

קג ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף ז':

דף יג עמוד ב עריכה

קד א מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף ב':

קה ב מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף י"ד:

דף יד עמוד א עריכה

קה א ב מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י':

קו ג מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א':

קז ד מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה':

קח ה ו מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה', ומיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ח':

קט ז מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ז סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ד':

דף יד עמוד ב עריכה

קי א מיי' פ"י מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א':

קיא ב מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י':

קיב ג מיי' פ"ז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב':

קיג ד מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ח':

דף טו עמוד א עריכה

קיד א מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ח':

קטו ב מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ט"ו, סמג עשין קמא, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ו סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ד סעיף א':

קטז ג מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה ב', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ט"ו:

קיז ד מיי' פ"ג מהל' טומאת משכב ומושב הלכה ד', סמג עשין רמג:

דף טו עמוד ב עריכה

קיח א מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה א' והלכה ב:

קיט ב ג מיי' פי"ג מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י"ג:

קכ ד ה ו מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה':

דף טז עמוד א עריכה

קכד א מיי' פי"ב מהל' כלים הלכה י':

קכה ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה':

דף טז עמוד ב עריכה

קכו א מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה':

קכז ב מיי' פי"ב מהל' כלים הלכה ב':

קכח ג ד ה מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה ד', סמג עשין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף מ"א:

דף יז עמוד א עריכה

קכו א ב מיי' פי"ב מהל' טומאת מת הלכה ה', סמ"ג עשין רלא:

קכז ג ד מיי' פי"א מהל' טומאת אוכלין הלכה א', סמג עשין רמו:

דף יז עמוד ב עריכה

קכח א מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כ"א:

קכט ב מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ט' והלכה יב, סמג לאוין קמב, טור ושו"ע יו"ד סי' קי"ב סעיף א':

קל ג מיי' פי"א מהל' מאכלות אסורות הלכה ג', סמג לאוין קמט, טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ג סעיף א':

קלא ד מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמג לאוין קיב, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ז סעיף א':

קלב ה מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ד', ומיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה י"ד, ומיי' פ"ב מהל' משכב ומושב הלכה י':

קלג ו מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ב', ומיי' פ"ו מהל' שבת הלכה י"ט, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ד סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' רנ"ג סעיף א' וסעיף ב:

דף יח עמוד א עריכה

קלד א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה:

קלה ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ב', ומיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' רמ"ו סעיף א':

דף יח עמוד ב עריכה

קלו א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ח':

קלז ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ט':

קלח ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ד:

קלט ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' שי"ח סעיף י"א:

קמ ה מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ג סעיף א':

קמא ו ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ג, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף א':

קמב ח ט מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ב':

קמג י מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ו סעיף ב':

קמד כ מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה י"א, סמג לאוין עו, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ג סעיף א':

דף יט עמוד א עריכה

קמה א ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כ"א, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ה סעיף א':

קמו ג ד ה מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כ', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ז סעיף א':

קמז ו מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ו', ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה י"ג, סמג עשין לו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ח סעיף א':

קמח ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כ"ה, ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה י"ג, ומיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה י"א, טור או"ח סימן רמט:

קמט ח מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' ש"כ סעיף ב':

דף יט עמוד ב עריכה

קנ א ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"א סעיף י"ט:

קנא ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ד:

קנב ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט':

קנג ה מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ד, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"י סעיף ב':

קנד ו מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ב':

קנה ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ה':

דף כ עמוד א עריכה

קנו א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ה סעיף ב':

קנז ב מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ב':

קנח ג מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות, טור ושו"ע יו"ד סי' קי"ג סעיף ח':

קנט ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ח, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ה':

קס ה ו מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ט"ו:

קסא ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה כ':

קסב ח ט מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ה סעיף א':

דף כ עמוד ב עריכה

קסג א ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה כ"א והלכה כב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ה סעיף ג':