פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

אזהרה בכלל דיני שבת, כתב המיי' פ"א מהל' שבת הלכה ג וז"ל כל מקום שנאמר שהעושה דבר זה פטור הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת ואיסורו מדברי סופרים:

א א מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ט , ופי"ג שם הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמז:

ב ב מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ז:

דף ג עמוד אעריכה

דף ג עמוד בעריכה

דף ד עמוד אעריכה

דף ה עמוד אעריכה

דף ה עמוד בעריכה

דף ו עמוד אעריכה

דף ו עמוד בעריכה

דף ז עמוד אעריכה

דף ז עמוד בעריכה

דף ח עמוד אעריכה

דף ח עמוד בעריכה

דף ט עמוד אעריכה

דף ט עמוד בעריכה

דף י עמוד אעריכה

דף י עמוד בעריכה

דף יא עמוד אעריכה

דף יא עמוד בעריכה

דף יב עמוד אעריכה

דף יב עמוד בעריכה

דף יג עמוד אעריכה

דף יג עמוד בעריכה

דף יד עמוד אעריכה

דף יד עמוד בעריכה

דף טו עמוד אעריכה

דף טו עמוד בעריכה

דף טז עמוד אעריכה

דף טז עמוד בעריכה

דף יז עמוד אעריכה

דף יז עמוד בעריכה

דף יח עמוד אעריכה

דף יח עמוד בעריכה

דף יט עמוד אעריכה

דף יט עמוד בעריכה

דף כ עמוד אעריכה

דף כ עמוד בעריכה