עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

אזהרה בכלל דיני שבת, כתב המיי' פ"א מהל' שבת הלכה ג וז"ל כל מקום שנאמר שהעושה דבר זה פטור הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת ואיסורו מדברי סופרים:

א א מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ט , ופי"ג שם הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמז:

ב ב מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ז:

דף ג עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שמז:

ד ב מיי' שם הל' ח:

דף ג עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ו:

ו ב ג מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמח וע"ש:

דף ד עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יט , ופ"ב מהל' שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

ח ב מיי' (פ"ג שם הל' י"ח) פ"ט הל' ה' , (ופ' כ"ב הלכה א), סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ו:

ט ג מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה א , ופי"ד הלכה יד , סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יט , וטור סי' שמח:

דף ה עמוד אעריכה

י א מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ב:

יא ב ג ד מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה טו:

דף ה עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה כא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנב סעיף א:

יג ב מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' שנב סעיף ב:

יד ג ד ה ו מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

טו ז ח מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ח:

טז ט מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה י:

יז י מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יב:

דף ו עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף א:

יט ב מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה א , וסמג שם , טוש"ע א"ח שם:

כ ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף ב:

כא ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ז:

כב ה מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ב:

כג ו מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יד:

כד ז מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף ב:

כה ח מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף א:

כו ט מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף א:

כז י מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף ב:

דף ו עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לג:

כט ב מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה א:

ל ג ד מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו:

דף ז עמוד אעריכה

לא א מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמו , וטור ושו"ע או"ח סי' שנח:

לב ב ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יד:

לג ד מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ו:

לד ה ו מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף י:

לה ז ח מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יא:

דף ז עמוד בעריכה

לו א ב טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף טו:

לז ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ד:

לח ד מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יג:

לט ה מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף י:

מ ו מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ה:

דף ח עמוד אעריכה

מא א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יז:

מב ב מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ו:

מג ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה:

מד ד מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף י:

מה ה טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יא:

דף ח עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ב:

מז ב מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף כב , וטור ושו"ע או"ח סי' שמב:

מח ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה כד:

מט ד ממיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יא:

נ ה מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף א:

נא ו מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה טו:

נב ז מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה יד:

דף ט עמוד אעריכה

נב א ש"ע א"ח סי' שמו סעיף ג בהג"ה:

דף ט עמוד בעריכה

נג א מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' רלב סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' ה סעיף ד:

נד ב ש"ע א"ח סי' רלה סעיף ב:

נה ג ד מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ה והלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רלב סעיף ב:

דף י עמוד אעריכה

נז א טור ושו"ע או"ח סי' צא סעיף ב:

נח ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צא סעיף ה:

נט ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' צא סעיף ו:

ס ד מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צה סעיף ג:

סא ה מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' צא סעיף ו בהג"ה , וטור ושו"ע או"ח סי' כד סעיף א:

סב ו מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ז , ומיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ו , סמג עשין צז , טור ושו"ע או"ח סי' רלב סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' ה סעיף ה:

סג ז מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה א , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ה סעיף ג:

סד ח ט י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קנז , [ וטור ושו"ע או"ח סי' פד ]:

סד (י) [ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' פג סעיף א ]:

סה כ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' פד , וטור ושו"ע או"ח סי' מה סעיף ב , [ ברי"ף כאן , ובפ"ג דברכות ד' כ. , וכן ברא"ש כאן , ושם סי' נז ]

דף י עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף ב:

סז ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה יג , סמג עשין צו , טור ח"מ סי' רפב:

דף יא עמוד אעריכה

סח א מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' קנ סעיף ב:

סט ב טוש"ע שם:

ע ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יב , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע או"ח סי' רכ סעיף ב , [ וברי"ף כאן , ובפ"ק דתענית ד' קע"ב. , וברא"ש כאן , ובפ"ט דברכות סי' ה' , ובפ"ק דתעני' סי' טז ]:

עא ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקסח סעיף ב:

עב ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רפח סעיף ד:

עג ו מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה טז , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע או"ח סי' תקסח סעיף ב:

עד ז ח מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ח , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קו סעיף ב:

עה ט מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ה:

עו י מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף ו:

עז כ מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף א:

דף יא עמוד בעריכה

עח א מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף א:

עט ב מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה טז:

פ ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף ו:

פא ד ה מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף יב:

פב ו מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף יג:

פג ז מיי' פ"יב מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

דף יב עמוד אעריכה

פב א מיי' פ"יב מהל' טומאת אוכלין הלכה ח:

פג ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף ו:

פד ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כו , ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יד , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' כח סעיף א:

פה ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף ז:

פו ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף א:

פז ו מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף יא:

פח ז ח מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ט:

פט ט מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ו , וטור ושו"ע או"ח סי' רפז:

דף יב עמוד בעריכה

צ א ב מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רפז , וטור ושו"ע יו"ד סי' שלה סעיף ו:

צא ג טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף ד:

צב ד טור ושו"ע יו"ד סי' שלה סעיף ה:

צג ה מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ו , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלה סעיף ג:

צד ו מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף א:

צה ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף ב וסעיף ג:

צו ח טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף ה:

צז ט טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף ד:

צח י כ מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף יב:

צט ל מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף ט וסעיף י:

דף יג עמוד אעריכה

ק א ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' ערה סעיף ז:

קא ג מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה יח , ומיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה יא , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצה סעיף ג:

קב ד מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' קצה סעיף ו:

קג ה מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף ז:

דף יג עמוד בעריכה

קד א מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה יח , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצה סעיף ב:

קה ב מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קצה סעיף יד:

דף יד עמוד אעריכה

קה א ב מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י:

קו ג מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א:

קז ד מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה:

קח ה ו מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה , ומיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ח:

קט ז מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' קמז סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ד:

דף יד עמוד בעריכה

קי א מיי' פ"י מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א:

קיא ב מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י:

קיב ג מיי' פ"ז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב:

קיג ד מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ח:

דף טו עמוד אעריכה

קיד א מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ח:

קטו ב מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה טו , סמג עשין קמא , טור ושו"ע או"ח סי' תנו סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שכד סעיף א:

קטז ג מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה ב , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף טו:

קיז ד מיי' פ"ג מהל' טומאת משכב ומושב הלכה ד , סמג עשין רמג:

דף טו עמוד בעריכה

קיח א מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה א והלכה ב:

קיט ב ג מיי' פ"יג מהל' שאר אבות הטומאות הלכה יג:

קכ ד ה ו מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה:

דף טז עמוד אעריכה

קכד א מיי' פ"יב מהל' כלים הלכה י:

קכה ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה:

דף טז עמוד בעריכה

קכו א מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה:

קכז ב מיי' פ"יב מהל' כלים הלכה ב:

קכח ג ד ה מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה ד , סמג עשין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף מא:

דף יז עמוד אעריכה

קכו א ב מיי' פ"יב מהל' טומאת מת הלכה ה , סמ"ג עשין רלא:

קכז ג ד מיי' פ"יא מהל' טומאת אוכלין הלכה א , סמג עשין רמו:

דף יז עמוד בעריכה

קכח א מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה כא:

קכט ב מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה ט והלכה יב , סמג לאוין קמב , טור ושו"ע יו"ד סי' קיב סעיף א:

קל ג מיי' פ"יא מהל' מאכלות אסורות הלכה ג , סמג לאוין קמט , טור ושו"ע יו"ד סי' קכג סעיף א:

קלא ד מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קיב , טור ושו"ע אה"ע סי' טז סעיף א:

קלב ה מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ד , ומיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה יד , ומיי' פ"ב מהל' משכב ומושב הלכה י:

קלג ו מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ב , ומיי' פ"ו מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רמד סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף א וסעיף ב:

דף יח עמוד אעריכה

קלד א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה:

קלה ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ב , ומיי' פ"ו מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' רמו סעיף א:

דף יח עמוד בעריכה

קלו א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ח:

קלז ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ט:

קלח ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יד:

קלט ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף יא:

קמ ה מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף א:

קמא ו ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף א:

קמב ח ט מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ב:

קמג י מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רמו סעיף ב:

קמד כ מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה יא , סמג לאוין עו , טור ושו"ע או"ח סי' תמג סעיף א:

דף יט עמוד אעריכה

קמה א ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף א:

קמו ג ד ה מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רמז סעיף א:

קמז ו מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה יג , סמג עשין לו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רמח סעיף א:

קמח ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כה , ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה יג , ומיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה יא , טור או"ח סימן רמט:

קמט ח מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף ב:

דף יט עמוד בעריכה

קנ א ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יט:

קנא ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד:

קנב ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ט:

קנג ה מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ב:

קנד ו מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ב:

קנה ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ה:

דף כ עמוד אעריכה

קנו א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' רנה סעיף ב:

קנז ב מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ב:

קנח ג מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות , טור ושו"ע יו"ד סי' קיג סעיף ח:

קנט ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנד סעיף ה:

קס ה ו מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה טו:

קסא ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה כ:

קסב ח ט מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנה סעיף א:

דף כ עמוד בעריכה

קסג א ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה כא והלכה כב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנה סעיף ג: