פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים פד

סעיף אעריכה

מרחץ חדש שלא רחצו בו מותר לקרות בו ובישן בבית החיצון שכל העומדין שם לבושים מותר ובאמצעי שקצת העומדין שם לבושים וקצת ערומים יש שם שאילת שלום אבל לא קריאת שמע ותפלה.

הגה: ומותר להרהר שם בדברי תורה (ר"ן בפרק קמא דשבת ופרק כל הצלמים). ובפנימי שכולם עומדים שם ערומים אפילו שאלת שלום אסור. (ואסור לענות אמן בבית המרחץ) (ר"ן פרק כירה):