פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הקורא בספר על האסקופה ונתגלגל ראש האחד מהספר מידו ונשאר ראש השני בידו -- גוללו אצלו; אפילו נתגלגל חוץ לד' אמות ואפילו ברשות הרבים והאסקופה ברשות היחיד משום בזיון כתבי הקדש התירו.

הגה: דרבים דרסי על האסקופה ודוקא כתבי הקדש אבל בשאר דברים אסור אפילו לא נפל אלא לכרמלית (המגיד פרק ט"ו והרשב"א).

סעיף בעריכה

היה קורא בו על הגג ונתגלגל ראשו האחד מידו -- עד שלא הגיע לעשרה טפחים התחתונים הקרובים לארץ -- גוללו אצלו.

הגיע לעשרה טפחים התחתונים -- אם הכותל משופע בענין שנח עליו -- אסור לגללו אצלו, וכדי שלא יעמוד בבזיון הופכה על הכתב. ואם אינו משופע -- כל זמן שלא הגיע לארץ גוללו אצלו.