שולחן ערוך אורח חיים קמז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן קמז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני גלילת ספר תורה
ובו שמונה סעיפים:
אבגדהוזח

סעיף אעריכה

אסור לאחוז ספר תורה ערום בלא מטפחת.

הגה: ויש אומרים דהוא הדין שאר כתבי קודש (אגודה ותוספות פרק קמא דשבת), ולא נהגו כן, וטוב להחמיר אם לא נטל ידיו, ובספר תורה אפילו בכהאי גוונא אסור (דברי עצמו אגודה).

גדול שבאותם שקראו בתורה גוללו, ורגילים לקנותו בדמים יקרים לחבב המצוה.

הגה: יש אומרים אם המעיל בצד אחד פשתן ובצד אחד משי צריך להפך המשי לצד הספר ולגלול (מרדכי סוף מגילה), ולא נהגו כן (בית יוסף סימן קנ"ג). ואין לגלול במפה הקרוע אם יש לו אחר (מהרי"ל). ואין לעשות מפות לספר תורה מדברים ישנים שנעשו בהם דבר אחר לצורך הדיוט. ועיין לקמן סימן קנ"ג (אגודה מסכת מנחות ותשובת מהרי"ל סימן קי"ד ובית יוסף ורשב"ץ)

סעיף בעריכה

יכול מי שירצה לקנות להושיט המעילים לגולל ואין הגולל יכול למחות, כי אף על פי שקנה הגלילה לא קנה ליקח המעילים. (וכן במקומות שנוהגין לקנות הוצאה והכנסה אין השליח ציבור יכול למחות כי אין זה שייך לחזנים) (מרדכי סוף מגילה ואור זרוע):

סעיף געריכה

הגולל ספר תורה יעמידנו כנגד התפר כדי שאם יקרע יקרע התפר.

סעיף דעריכה

הגולל ספר תורה גולל מבחוץ וכשהוא מהדקו מהדקו מבפנים.

הגה: פירוש כשהספר עומד לפניו יהיה הכתב נגד פניו, ויתחיל לגלול מבחוץ, ואחר שגמר הגלילה יהדק סוף המטפחת בפנים, שכשיבא לקרות בו ימצא ההדוק בפנים, ולא יצטרך להפך הספר תורה (טור והרא"ש סוף פרק בני העיר). ונראה דכל זה מיירי כשאחד עושה כל הגלילה, אבל עכשיו שנוהגים שהאחד מגביה ואחד גולל הכתב יהיה נגד המגביה, וכן נוהגים כי הוא עיקר הגולל והאוחז בספר תורה:

סעיף העריכה

מוטב תגלל המטפחת סביב הספר תורה ולא יגלול הספר תורה כשכורכו במטפחת.

סעיף ועריכה

הגולל ספר תורה בתוך התיק טועה.

סעיף זעריכה

אין המפטיר מתחיל עד שיגמרו לגלול הספר תורה, כדי שלא יהא הגולל טרוד ויוכל לשמוע ההפטרה.

סעיף חעריכה

ביום שיש בו ב' ספרי תורה לא יפתחו הב' ולא יסירו המפה עד שיגללו הראשון.

הגה: ואין מסלקין הראשונה עד שכבר הניחו השניה על השלחן, שלא יסיחו דעתן מן המצות‏[1], ומוציאין ב' הספרים כאחת ותופסין בשניה עד אחר שקראו בראשונה (אור זרוע בשם הירושלמי):
  1. ^ נ"א יסיחו דעתן ויהיו פנויין מן המצוה - ויקיעורך