שולחן ערוך אורח חיים תנו א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלה שהיא מ"ג ביצים וחומש ביצה בינונים והוא עשרון וכן ישער אותה ימלא כלי מים ויערה המים ממנו לכלי אחר ואחר כך יתן בו מ"ג ביצים ויחזיר בו המים שעירה ממנו והמים שיותירו יתנם בכלי אחר והכלי המחזיק אותם הוא המדה למלאותו מקמח והמדה מחוקה ולא גדושה ושיעורה מקמח חטה מצרית תק"כ דרהם מצריים בקירוב:

הגה: ולא ידחק הקמח במדה דאם כן לא ילוש יפה וטוב לומר בשעת נתינת הקמח למדה שעושה לשם מצוה (מהרי"ל):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) עיסה גדולה:    אפי' אופ' בהרב' תנורים שאין יכולין להתעסק בו יפה (ש"ג זכרונות דף כד כ"ה):

(ב) וכן ישער אות':    דלא כרי"ו שכ' לנקוב ביצה ולמלאו' אותה מ"ג פעמים זה אינו דהא בצרי להו הקליפות (ד"מ) ומ"כ בשם מהרי"ך שהוא שיעור ג' קווארט וקווטירל ומהר"י כ' שהוא ג' זיידליך:

(ג) תק"כ דרה"ם כו':    כצ"ל:

(ד) ולא ידחק:    רק ימדוד בפיזור כדרך המוכרי'. לא יניח ידו על הקמח (מהרי"ל ד"מ):

(ה) לא ילוש יפה:    ויבא הקמח לתבשיל ומתחמץ כמ"ש ססי' תנ"ט:

באר היטב

(א) מ"ג ביצים:    עם הקליפות. ב"ח ואחרונים.

(ב) ישער:    ולא ע"י משקל. וכ' ש"כ סי' שכ"ד שהוא שלשה קווארט שהם ג' זיידליך פחות מעט.

(ג) ולא ידחק:    ולא יניח ידו על הקמח ד"מ (דלא ילוש יפה ואח"כ בבישולו יתחמץ).

(ד) לשם מצוה:    וכן בשאיבת המים וכן כשנותן מים לתוך הקמח כמש"ל סי' תנ"ה.


משנה ברורה

(א) אין לשין וכו' - לפי ששיערו חכמים שהעסק שאדם אחד מתעסק בידו בעיסה בלישה ועריכה אינו מצילה מחימוץ כשהיא גדולה ביותר מהשיעור המוזכר כאן לפי שאין הידים מספיקות להתעסק בה מכל צדדיה מתוך גדלה:

(ב) מ"ג ביצים - כמו שהן עם הקליפות:

(ג) ישער אותה וכו' - ולא ע"י משקל וכתבו האחרונים שהוא שיעור ג' קוואר"ט לערך:

(ד) ולא ידחק וכו' - היינו אף אם כמות הקמח אינו מחזיק אלא עשרון או פחות מזה ומשום דא"כ לא ילוש יפה בכמה מקומות שלא יכנוס לשם מים ויתחמץ כשיבוא בתבשיל וימדוד בפזור כדרך שמודדים למכור ואפילו להניח ידו על הקמח אין נכון לכתחלה:

(ה) בשעת נתינת וכו' - עיין לקמן בסימן ת"ס במשנה ברורה ס"ק ב':
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש