פתיחת התפריט הראשי

דף מא עמוד בעריכה

דף מב עמוד אעריכה

דף מג עמוד אעריכה

דף מג עמוד בעריכה

דף מד עמוד אעריכה

דף מד עמוד בעריכה

דף מה עמוד אעריכה

דף מה עמוד בעריכה

דף מו עמוד אעריכה

דף מו עמוד בעריכה

דף מז עמוד בעריכה

דף מח עמוד אעריכה

דף מח עמוד בעריכה

דף מט עמוד אעריכה

דף מט עמוד בעריכה

דף נ עמוד אעריכה

דף נ עמוד בעריכה

עג א מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ז , טוש"ע אה"ע סי' קיא סעי' יד:

עד ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ג , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סי' קיג סעי' א':

דף נא עמוד אעריכה

עה א ב מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ז , טוש"ע אה"ע סי' ק סעיף א , וסי' קיב סעי' ז:

עו ג מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ב והלכה ה , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב:

עז ד מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סי' ק סעיף א:

עח ה מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ה , ומיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יח , סמג שם , טוש"ע שם סי' סט סעיף א:

עט ו מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יח , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סימן עח סעיף ז:

פ ז ח מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יח והלכה יט , טוש"ע שם סעיף א:

פא ט מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סי' עט סעיף א:

פב י מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

פג כ מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ז , ומיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח ולאוין פח , טוש"ע שם סי' סו סעיף ט:

דף נא עמוד בעריכה

דף נב עמוד אעריכה

דף נב עמוד בעריכה

צח א מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יב , [ומיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יט] , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ד , [וטוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ב]:

צט ב ג מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יט , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ב ג:

ק ד מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה ה , סמג לאוין פה , טוש"ע שם סימן עט סעיף א , וסי' צד סעיף ז:

קא ה טוש"ע שם סימן עט סעי' ב:

קב ו מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א , בסמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב:

קג ז מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א , ומיי' פ"יט מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סעיף ב , וסי' קיא סעי' א:

קד ח מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א , ומיי' פ"יט מהל' אישות הלכה י , סמג שם , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב , וסימן קיב סעיף א:

קה ט מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א והלכה ב , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה א , סמג שם , טוש"ע שם סי' סט סעיף א ב , וסימן צג סעיף ג , וסי' צד סעיף א:

קו י מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה א , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סימן נז סעיף א:

קז כ מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ג , סמג שם , טוש"ע שם סי' קיג סעיף א:

קח ל מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע שם סי' קיא סעי' ב:

דף נג עמוד אעריכה

דף נג עמוד בעריכה

קיח א ב מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה י , סמג לאוין פא ועשין סח , טוש"ע אה"ע סימן סט סעיף ב , וסי' קיב סעיף א:

קיט ג מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה טו , טוש"ע שם סעיף ג:

קכ ד ה מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה טז , טוש"ע שם סעיף ד:

קכא ו ז מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יד , טוש"ע שם סעיף ה:

דף נד עמוד אעריכה

דף נד עמוד בעריכה

קכט א מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה יח , טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף טז: