עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ד

דף מא עמוד ב עריכה

א ה מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה י"ד, סמג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

ב ו מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ט"ו:

דף מב עמוד א עריכה

ג א מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ג':

ד ב מיי' שם, ומיי' פ"ב מהל' נערה הלכה י"ב:

ה ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ב' והלכה ג, סמג לאוין רמח:


דף מג עמוד א עריכה

ו א מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה א', סמג לאוין פ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ה סעיף א':

ז ב מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ט"ז, ומיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף י"א:

ח ג מיי' פי"א מהל' אישות הלכה כ"א, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף ט"ז, וטור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ד':

ט ד מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ':

י ה ו מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט"ו, סמג עשין פג, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף ב':

יא ז ח מיי' פ"ד מהל' חובל הלכה י"ד, סמג עשין ב, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ד סעיף ו':

דף מג עמוד ב עריכה

יב א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א', ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

יג ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ג', (וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ז'):

יד ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ל"א, סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' ט' סעיף א':

טו ד מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א, ומיי' פט"ז מהל' אישות הלכה י', סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם (טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ו'), וטור ושו"ע אה"ע סי' ק' סעיף י"ד:

דף מד עמוד א עריכה

טז א ב ג מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ק' סעיף י"ד:

יז ד ה ו ז ח מיי' פ"ה מהל' זכיה הלכה ח' והלכה ט, סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"מ סעיף א' וסעיף ב:

יח ט מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג עשין צו:

יט י מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

כ כ מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ח', סמג עשין נה:

כא ל מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

דף מד עמוד ב עריכה

כב א מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה א', סמג עשין נה, טור אה"ע סי' קעז:

כג ב מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ב', סמג עשה קא ועשה קב:

כד ג (מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ט'):

דף מה עמוד א עריכה

כה א מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ז', סמג עשין נה:

כו ב מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ז', ומיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י', סמג שם:

כז ג מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ח':

כח ד מיי' פט"ו מהל' שגגות הלכה י':

דף מה עמוד ב עריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

ל ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ב':

לא ג ד מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה א', סמג עשין נה, טור אה"ע סי' קעז:

דף מו עמוד א עריכה

לב א ב מיי' פ"ב מהל' ערכין הלכה ב', סמג עשין קכח:

לג ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה' והלכה כא, סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ג סעיף ג':

לד ד מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה א', סמג עשין קמ, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף א':

לה ה מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה י"א, טור אה"ע סי' קעז:

לו ו ז מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה י"ט:

לז ח ט י מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ו' והלכה יב:

לח כ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י' והלכה טז והלכה יז, סמג לאוין כ, טור ושו"ע אה"ע סי' כ' סעיף א' בהגה"ה:

לט ל (מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה י'):

דף מו עמוד ב עריכה

מ א מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה י', סמג עשין נה, טור אה"ע סי' קעז:

מא ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, ומיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין מח ועשה עד, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ר"ע סעיף ב':

מב ג מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה ו', סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף א':

מג ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ד':

מד ה מיי' פ"ד מהל' חובל הלכה י"ט, סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ד סעיף ז':

מה ו מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ג', ומיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ז', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ג':

מו ז מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ב':

מז ח מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה כ"ג, סמג לאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ט סעיף א':


דף מז עמוד ב עריכה

מח א מיי' פכ"ג מהל' אישות , טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ג סעיף ג' בהג"ה:

מט ב מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח ולאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ב':

דף מח עמוד א עריכה

נ א מיי' פי"ג מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ע"ג סעיף א':

נא ב טור ושו"ע אה"ע סי' ע"ו סעיף י"ג:

נב ג מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה י"ז, סמג לאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' ע' סעיף ו' בהג"ה:

נג ד מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ע"א סעיף ג':

נד ה מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ע' סעיף ה':

נה ו מיי' פי"ג מהל' אישות הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' ע' סעיף ה' וסעיף ו:

נו ז מיי' פי"א מהל' נחלות הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"צ סעיף ט"ו:

נז ח ט מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה כ"ד, סמג לאוין שא, טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ט סעיף ג':

נח י מיי' פי"א מהל' זכיה הלכה כ"ד, סמג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ח סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ל':

דף מח עמוד ב עריכה

נט א מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ב', ומיי' פי"א מהל' נדרים הלכה ב"ב, סמ"ג עשין מח ולאוין פא ורמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ח', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ו:

ס ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג', ומיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז':

סא ג טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ו בהג"ה:

סב ד ה מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד', סמג לאוין צו:

דף מט עמוד א עריכה

סג א מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה כ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף י"ב:

דף מט עמוד ב עריכה

סד א ב מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה י"ד, סמג לאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' ע"א סעיף א':

סה ג מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ט"ו, ומיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י', סמג עשין קסב, טור ושו"ע אה"ע סי' ע"א סעיף א', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ח סעיף א':

סו ד ה מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה כ"א, סמג לאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ד':

דף נ עמוד א עריכה

סז א טור חו"מ סי' רנז בב"י:

סח ב (מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים ), ומיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה י"ג, סמג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ט סעיף א':

סט ג מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ו', ומיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ב', סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף ה':

ע ד טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף ח':

עא ה מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ז', סמג עשין עט, טוש"ע אה"ע סי' צ סעיף ט:

עב ו מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ט"ז, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף ג':

דף נ עמוד ב עריכה

עג א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ז', טוש"ע אה"ע סי' קיא סעי' יד:

עד ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ג', סמג לאוין פא, טוש"ע שם סי' קיג סעי' א':

דף נא עמוד א עריכה

עה א ב מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ז', טוש"ע אה"ע סי' ק סעיף א, וסי' קיב סעי' ז:

עו ג מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ב' והלכה ה, סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב:

עז ד מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה י', סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סי' ק סעיף א:

עח ה מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ה', ומיי' פי"ד מהל' אישות הלכה י"ח, סמג שם, טוש"ע שם סי' סט סעיף א:

עט ו מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה י"ח, סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סימן עח סעיף ז:

פ ז ח מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה י"ח והלכה יט, טוש"ע שם סעיף א:

פא ט מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה י"ז, סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סי' עט סעיף א:

פב י מיי' שם, טוש"ע שם סעיף ג:

פג כ מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ז', ומיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח ולאוין פח, טוש"ע שם סי' סו סעיף ט:

דף נא עמוד ב עריכה

פד א מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמג עשין מד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ו':

פה ב מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ז', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ב סעיף א':

פו ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף א':

פז ד מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה י"ח, סמ"ג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' קיד סעיף ד:

פח ה מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה י"ט, ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמ"ג עשין מח:

פט ו מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה י"ט, [ומיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ח'], טוש"ע אה"ע סי' ו סעיף יא:

צ ז מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמג לאוין קכה, טוש"ע שם סי' ו סעיף י:

צא ח מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

צב ט מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה כ', סמ"ג עשין מח:

דף נב עמוד א עריכה

צג א מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה כ"ב, סמ"ג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ו:

צד ב ג מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה כ"א, טוש"ע שם סעיף ה:

צה ד מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה כ"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ה סעיף ג', וטור אה"ע סי' עב:

צו ה מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה ה', סמג לאוין פא, טוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ח:

צז ו מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה י"ט, טור וב"י י"ד סי' רנב, וטוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ג בהג"ה:

דף נב עמוד ב עריכה

צח א מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ב, [ומיי' פי"ד מהל' אישות הלכה י"ט], טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ד', [וטוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ב]:

צט ב ג מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה י"ט, סמג לאוין פא, טוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ב ג:

ק ד מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה ה', סמג לאוין פה, טוש"ע שם סימן עט סעיף א, וסי' צד סעיף ז:

קא ה טוש"ע שם סימן עט סעי' ב:

קב ו מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה א', בסמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב:

קג ז מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה א', ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סעיף ב, וסי' קיא סעי' א:

קד ח מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה א', ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י', סמג שם, טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב, וסימן קיב סעיף א:

קה ט מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה א' והלכה ב, ומיי' פי"ח מהל' אישות הלכה א', סמג שם, טוש"ע שם סי' סט סעיף א ב, וסימן צג סעיף ג, וסי' צד סעיף א:

קו י מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה א', סמג לאוין פא, טוש"ע שם סימן נז סעיף א:

קז כ מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ג', סמג שם, טוש"ע שם סי' קיג סעיף א:

קח ל מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ג', סמ"ג עשין מח ולאוין פא, טוש"ע שם סי' קיא סעי' ב:

דף נג עמוד א עריכה

קט א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י"א, סמג עשין נו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ב סעיף א':

קי ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה א', סמג לאוין פא, טוש"ע אה"ע סי' עא סעיף א בהג"ה:

קיא ג ד ה מיי' פי"ז מהל' אישות הלכה י"ט, סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סי' קיא סעיף טו:

קיב ו ז מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ז', סמג עשין נ, טוש"ע שם סי' יז סעיף נו:

קיג ח מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה י"ח, ומיי' פי"ז מהל' אישות הלכה י"ט, ומיי' פי"ח מהל' אישות הלכה כ"ג, סמג לאוין פא, טוש"ע שם סי' צג סעיף ט, וסי' קה סעיף ד:

קיד ט מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ז', סמג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ד', וטוש"ע אה"ע סי' נד סעיף ה:

קטו י מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טוש"ע אה"ע שם, וסי' נו:

קטז כ מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה י"א, סמג שם, טוש"ע שם סימן נד סעיף ו:

קיז ל טוש"ע שם סעי' ה:

דף נג עמוד ב עריכה

קיח א ב מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י', סמג לאוין פא ועשין סח, טוש"ע אה"ע סימן סט סעיף ב, וסי' קיב סעיף א:

קיט ג מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ט"ו, טוש"ע שם סעיף ג:

קכ ד ה מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ט"ז, טוש"ע שם סעיף ד:

קכא ו ז מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ד, טוש"ע שם סעיף ה:

דף נד עמוד א עריכה

קכב א ב ג מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ד, טוש"ע אה"ע סי' סט סעיף ה:

קכג ד מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה א', סמג לאוין פא ועשין מח, טוש"ע שם סימן צג סעיף ה:

קכד ה מיי' שם, טוש"ע שם סעיף ח:

קכה ו ז מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה א', טוש"ע שם סעיף ג:

קכו ח ט מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ד', סמ"ג עשין מח, טוש"ע שם סי' צט סעיף א:

קכז י מיי' פ"ג מהל' ערכין הלכה י"ד, סמג עשין קלא:

קכח כ ל מיי' פי"א מהל' זכיה הלכה כ"ב, סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ט"ז:

דף נד עמוד ב עריכה

קכט א מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה י"ח, טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף טז: