עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ד

דף מא עמוד בעריכה

א ה מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה יד , סמג עשין נד , טור אה"ע סי' קעז:

ב ו מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה טו:

דף מב עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ג:

ד ב מיי' שם , ומיי' פ"ב מהל' נערה הלכה יב:

ה ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ב והלכה ג , סמג לאוין רמח:


דף מג עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה א , סמג לאוין פ"א , טור ושו"ע אה"ע סי' צה סעיף א:

ז ב מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה טז , ומיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יא:

ח ג מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה כא, סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף טז , וטור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ד:

ט ד מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כ:

י ה ו מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה טו , סמג עשין פג , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף ב:

יא ז ח מיי' פ"ד מהל' חובל הלכה יד , סמג עשין ב , טור ושו"ע חו"מ סי' תכד סעיף ו:

דף מג עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א:

יג ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ג , (וטור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ז):

יד ג מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה לא , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ט סעיף א:

טו ד מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא , ומיי' פ"טז מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם (טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ו) , וטור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף יד:

דף מד עמוד אעריכה

טז א ב ג מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף יד:

יז ד ה ו ז ח מיי' פ"ה מהל' זכיה הלכה ח והלכה ט , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ סעיף א וסעיף ב:

יח ט מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג עשין צו:

יט י מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

כ כ מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ח , סמג עשין נה:

כא ל מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

דף מד עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה א , סמג עשין נה , טור אה"ע סי' קעז:

כג ב מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ב , סמג עשה קא ועשה קב:

כד ג (מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ט):

דף מה עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ז , סמג עשין נה:

כו ב מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ז , ומיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמג שם:

כז ג מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ח:

כח ד מיי' פ"טו מהל' שגגות הלכה י:

דף מה עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

ל ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ב:

לא ג ד מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה א , סמג עשין נה , טור אה"ע סי' קעז:

דף מו עמוד אעריכה

לב א ב מיי' פ"ב מהל' ערכין הלכה ב , סמג עשין קכח:

לג ג מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ה והלכה כא , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כג סעיף ג:

לד ד מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה א , סמג עשין קמ , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף א:

לה ה מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה יא , טור אה"ע סי' קעז:

לו ו ז מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה יט:

לז ח ט י מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ו והלכה יב:

לח כ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י והלכה טז והלכה יז , סמג לאוין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף א בהגה"ה:

לט ל (מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה י):

דף מו עמוד בעריכה

מ א מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה י , סמג עשין נה , טור אה"ע סי' קעז:

מא ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , ומיי' פ"טז מהל' אבידה הלכה יג , סמ"ג עשין מח ועשה עד , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רע סעיף ב:

מב ג מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ו , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף א:

מג ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ד:

מד ה מיי' פ"ד מהל' חובל הלכה יט , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכד סעיף ז:

מה ו מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ג , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ג:

מו ז מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ב:

מז ח מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה כג , סמג לאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' פט סעיף א:


דף מז עמוד בעריכה

מח א מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה , טור ושו"ע אה"ע סי' נג סעיף ג בהג"ה:

מט ב מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח ולאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ב:

דף מח עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"יג מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' עג סעיף א:

נא ב טור ושו"ע אה"ע סי' עו סעיף יג:

נב ג מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה יז , סמג לאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' ע סעיף ו בהג"ה:

נג ד מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' עא סעיף ג:

נד ה מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ע סעיף ה:

נה ו מיי' פ"יג מהל' אישות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' ע סעיף ה וסעיף ו:

נו ז מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף טו:

נז ח ט מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה כד , סמג לאוין שא , טור ושו"ע אה"ע סי' פט סעיף ג:

נח י מיי' פ"יא מהל' זכיה הלכה כד , סמג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמח סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ל:

דף מח עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ב , ומיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה בב , סמ"ג עשין מח ולאוין פא ורמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ח , וטור ושו"ע אה"ע סי' נו:

ס ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז:

סא ג טור ושו"ע אה"ע סי' נו בהג"ה:

סב ד ה מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמג לאוין צו:

דף מט עמוד אעריכה

סג א מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה כב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף יב:

דף מט עמוד בעריכה

סד א ב מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה יד , סמג לאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' עא סעיף א:

סה ג מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה טו , ומיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י , סמג עשין קסב , טור ושו"ע אה"ע סי' עא סעיף א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמח סעיף א:

סו ד ה מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה כא , סמג לאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ד:

דף נ עמוד אעריכה

סז א טור חו"מ סי' רנז בב"י:

סח ב (מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ) , ומיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה יג , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף א:

סט ג מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ו , ומיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ב , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ה:

ע ד טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ח:

עא ה מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ז , סמג עשין עט , טוש"ע אה"ע סי' צ סעיף ט:

עב ו מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה טז , טור ושו"ע יו"ד סי' רנא סעיף ג:

דף נ עמוד בעריכה

עג א מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ז , טוש"ע אה"ע סי' קיא סעי' יד:

עד ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ג , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סי' קיג סעי' א':

דף נא עמוד אעריכה

עה א ב מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ז , טוש"ע אה"ע סי' ק סעיף א , וסי' קיב סעי' ז:

עו ג מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ב והלכה ה , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב:

עז ד מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סי' ק סעיף א:

עח ה מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ה , ומיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יח , סמג שם , טוש"ע שם סי' סט סעיף א:

עט ו מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יח , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סימן עח סעיף ז:

פ ז ח מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יח והלכה יט , טוש"ע שם סעיף א:

פא ט מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סי' עט סעיף א:

פב י מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

פג כ מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ז , ומיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח ולאוין פח , טוש"ע שם סי' סו סעיף ט:

דף נא עמוד בעריכה

פד א מיי' פ"יח מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמג עשין מד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף ו:

פה ב מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעב סעיף א:

פו ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף א:

פז ד מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה יח , סמ"ג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' קיד סעיף ד:

פח ה מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יט , ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמ"ג עשין מח:

פט ו מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יט , [ומיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ח] , טוש"ע אה"ע סי' ו סעיף יא:

צ ז מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קכה , טוש"ע שם סי' ו סעיף י:

צא ח מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

צב ט מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה כ , סמ"ג עשין מח:

דף נב עמוד אעריכה

צג א מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה כב , סמ"ג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ו:

צד ב ג מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה כא , טוש"ע שם סעיף ה:

צה ד מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה כד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע יו"ד סי' רלה סעיף ג , וטור אה"ע סי' עב:

צו ה מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה ה , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ח:

צז ו מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יט , טור וב"י י"ד סי' רנב , וטוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ג בהג"ה:

דף נב עמוד בעריכה

צח א מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יב , [ומיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יט] , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ד , [וטוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ב]:

צט ב ג מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה יט , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' עח סעיף ב ג:

ק ד מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה ה , סמג לאוין פה , טוש"ע שם סימן עט סעיף א , וסי' צד סעיף ז:

קא ה טוש"ע שם סימן עט סעי' ב:

קב ו מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א , בסמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב:

קג ז מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א , ומיי' פ"יט מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סעיף ב , וסי' קיא סעי' א:

קד ח מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א , ומיי' פ"יט מהל' אישות הלכה י , סמג שם , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ב , וסימן קיב סעיף א:

קה ט מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א והלכה ב , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה א , סמג שם , טוש"ע שם סי' סט סעיף א ב , וסימן צג סעיף ג , וסי' צד סעיף א:

קו י מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה א , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סימן נז סעיף א:

קז כ מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ג , סמג שם , טוש"ע שם סי' קיג סעיף א:

קח ל מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע שם סי' קיא סעי' ב:

דף נג עמוד אעריכה

קט א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה יא , סמג עשין נו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפב סעיף א:

קי ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה א , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' עא סעיף א בהג"ה:

קיא ג ד ה מיי' פ"יז מהל' אישות הלכה יט , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סי' קיא סעיף טו:

קיב ו ז מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ז , סמג עשין נ , טוש"ע שם סי' יז סעיף נו:

קיג ח מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה יח , ומיי' פ"יז מהל' אישות הלכה יט , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה כג , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סי' צג סעיף ט , וסי' קה סעיף ד:

קיד ט מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ז , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ד , וטוש"ע אה"ע סי' נד סעיף ה:

קטו י מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טוש"ע אה"ע שם , וסי' נו:

קטז כ מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יא , סמג שם , טוש"ע שם סימן נד סעיף ו:

קיז ל טוש"ע שם סעי' ה:

דף נג עמוד בעריכה

קיח א ב מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה י , סמג לאוין פא ועשין סח , טוש"ע אה"ע סימן סט סעיף ב , וסי' קיב סעיף א:

קיט ג מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה טו , טוש"ע שם סעיף ג:

קכ ד ה מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה טז , טוש"ע שם סעיף ד:

קכא ו ז מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יד , טוש"ע שם סעיף ה:

דף נד עמוד אעריכה

קכב א ב ג מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יד , טוש"ע אה"ע סי' סט סעיף ה:

קכג ד מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה א , סמג לאוין פא ועשין מח , טוש"ע שם סימן צג סעיף ה:

קכד ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ח:

קכה ו ז מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה א , טוש"ע שם סעיף ג:

קכו ח ט מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם סי' צט סעיף א:

קכז י מיי' פ"ג מהל' ערכין הלכה יד , סמג עשין קלא:

קכח כ ל מיי' פ"יא מהל' זכיה הלכה כב , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף טז:

דף נד עמוד בעריכה

קכט א מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה יח , טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף טז: