שולחן ערוך יורה דעה רמה ח


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

חמכניסים התינוקות להתלמד, בן חמש שנים שלמות, ובפחות מכאן אין מכניסין אותן. ואם הוא כחוש, מכניסין אותו בן ו' שנים שלמות.

הגה: ומכל מקום מיד שיהיה גבן ג' שנים שלמות מלמדין אתו אותיות התורה, כדי שירגיל עצמו לקרות בתורה. (הרב אברבנאל בפרוש לאבות).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ח) מכניסים התינוקות - כתב הכל בו סי' ע"ד מתחילין לו מספר ויקרא שכן אמרו רבנן ז"ל מתחילין לתינוקות מספר ויקרא לפי שאמר הקדוש ברוך הוא יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות וכן נהגו עכשיו ועוד כתב שם בכל בו וברוקח סימן רצ"ו מנהגים שנהגו כשמכניסין התינוק ע"ש, ולא נהגו עכשיו באותן מנהגים ובמקום שנהגו אין לשנות כמ"ש ברוקח שם:


טורי זהב

(ג) בן ג' שנים שלימות - ורמז לדבר ג' שנים ערלים יהיו וגו':

באר היטב

(ח) התינוקות:    כתב הכל בו מתחילין לתינוקות מספר ויקרא לפי שאמר הקב"ה יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות וכן נהגו עכשיו.▲ חזור לראש