סמ"ג לאו צו

<< · סמ"ג · לאו · צו · >>


מצות לאו צו - שלא תשכב אישה עם בהמה

ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל היא וענש סקילה ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם ולמדנו בכל התורה כולה היה בכלל בהמה ואפשר שגם רביעת עוף בכלל בהמה שנלמד בהמה בהמה משבת שכתוב שם באיסור מלאכה וכל בהמתך וחיה ועוף בכלל כמו שיש בב"ק [דף נ"ד] ולעניין קרבנות נמי מסקינן בזבחים [דף פ"ה] שיש נרבע בעופות.